İki Kent Karşı Karşıya

30 Kasım 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1 defa okundu.
İki Kent Karşı Karşıya

İkti­dar, kay­bet­ti­ği ken­tin kül­tü­rü­nü ka­zan­dı­ğı kente ta­şı­dı. Konya’da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hi­ma­ye­sin­de Ulus­la­ra­ra­sı Ahi­lik Fuarı dü­zen­len­di. Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Uğur İbra­him Altay, “Konya Ahi­li­ğin mer­ke­zi” dedi. Kır­şe­hir­li si­ya­set­çi­ler, Ahi­lik kül­tü­rü­nün doğ­du­ğu top­rak­la­rın kendi il­le­ri ol­du­ğu­nu ifade ede­rek Konya’daki et­kin­li­ğe tepki gös­ter­di. Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Eki­ci­oğ­lu “Kır­şe­hir, CHP’ye ge­çin­ce mi Ahi­li­ğin mer­ke­zi Konya olmuş” dedi.

Kır­şe­hir CHP’ye Ahi­lik Konya’ya

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hi­ma­ye­sin­de ilki dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Ahi­lik Fuarı, Konya’da Sel­çuk­lu Kong­re Mer­ke­zi’nde ya­pıl­dı. Bu­ra­da ko­nu­şan Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Uğur İbra­him Altay, “Konya Ahi­li­ğin mer­ke­zi. Bu top­rak­lar Ça­tal­hö­yük’ten baş­la­ya­rak ta­rı­mın, ti­ca­re­tin mer­ke­zi olmuş. 1071 yı­lın­dan sonra Sel­çuk­lu­la­ra baş­kent­lik yap­mış olan Konya, Ahi­lik kül­tü­rü­nün de baş­lan­gı­cı” dedi.
Ahi­lik kül­tü­rü­nün doğ­du­ğu top­rak­lar ola­rak ifade edi­len Kır­şe­hir­li si­ya­set­çi­ler ve yurt­taş­lar ise du­ru­ma tepki gös­ter­di. Cum­hu­ri­yet’e açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan CHP Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Metin İlhan, fu­arın Konya’da dü­zen­len­me­si­nin “CHP’li be­le­di­ye­ye yap­tı­rım” ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Yıl­lar­dır Ahi­li­ğin baş­ken­ti­nin Kır­şe­hir ol­du­ğu­nu, Ahi Evran’ın Kır­şe­hir’de ya­şa­dı­ğı­nı her­kes bilir. Ahi­lik, yıl­lar­dır Kır­şe­hir’de kut­la­nı­yor. 24 Ha­zi­ran 2018 mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­rin­den önce AKP’nin ka­le­si ola­rak bi­li­nen Kır­şe­hir’de AKP, bir mil­let­ve­kil­li­ği, üze­ri­ne de be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı kay­be­din­ce CHP’li be­le­di­ye­le­rin ol­du­ğu yer­le­re yap­tı­ğı yap­tı­rım­la­rın ay­nı­sı­nı, Kır­şe­hir için ya­pı­yor” dedi.


‘KIR­ŞEHİR’DEN ALA­MAZ­LAR’

32. Ahi­lik Haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı­nın, her yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da Kır­şe­hir’de ya­pıl­dı­ğı­na dik­kat çeken İlhan, “TBMM Baş­ka­nı, TOBB ve TES­KOMB baş­kan­la­rı Ahi­lik kut­la­ma­la­rı için Kır­şe­hir’e geldi. Bu kadar kut­la­ma ve fes­ti­va­ler­den sonra, Konya’da fuar yap­ma­yı, ik­ti­dar par­ti­si­nin bir yap­tı­rı­mı ola­rak dü­şü­nü­yo­ruz. So­nuç­ta artık Kır­şe­hir’de bir be­le­di­ye­le­ri kal­ma­dı. Şu an Kır­şe­hir’in yüzde 70’i CHP’li be­le­di­ye­ler­de. Mec­lis’te Ahi­li­ğin baş­ken­ti­nin Kır­şe­hir ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­ce­ğiz. Kır­şe­hir­den Ahi­li­ği ala­ma­ya­cak­lar” dedi.
Ahi­lik Fuarı’nın Konya’da ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin Cum­hu­ri­yet’e ko­nu­şan Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Eki­ci­oğ­lu, bunun “si­ya­si bir karar” ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Eki­ci­oğ­lu, “Yıl­lar­dır Ahi­li­ğin mer­ke­zi­nin Kır­şe­hir ol­du­ğu bir ger­çek. Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’ne ge­çin­ce mi Ahi­li­ğin mer­ke­zi Konya olmuş, bu tar­tış­ma ko­nu­su” dedi.

‘BİZ BUN­LA­RA TA­KIL­MI­YO­RUZ’

Ahi­li­ğin mer­ke­zi­nin Kır­şe­hir ol­du­ğu­nu söy­le­yen Eki­ci­oğ­lu, “Ahi Evran, Kır­şe­hir’de Mo­ğol­la­ra karşı di­re­ne­rek öldü. Konya’ya alın­ma­sı bence an­lam­lı değil, kabul gö­recek de bir şey değil. Ahi­li­ğin mer­ke­zi­nin Kır­şe­hir ol­du­ğu­nu sa­de­ce Tür­ki­ye değil, dünya bi­li­yor. Ahi Ev­ran-ı Veli’nin tür­be­si Kır­şe­hir’de, kül­li­ye­si ya­pıl­dı. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin ilk kül­li­ye­si olma özel­li­ği­ni ta­şı­yor. TOBB, TES­KOMB ile bir­lik­te müze ve va­kıf­lar için kam­pus­ler Kır­şe­hir’e ku­rul­du” dedi. Eki­ci­oğ­lu, Ahi­lik Haf­ta­sı’nı be­le­di­ye ola­rak kut­la­ya­rak “ge­re­ken me­sa­jı ve­re­cek­le­ri­ni” be­lirt­ti.

(HABER MERKEZİ)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN