Hürriyet Ve De­mok­rasi

18 Eylül 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
364 defa okundu.
Hürriyet Ve De­mok­rasi

De­mok­ra­si­nin ilk mad­de­si ada­let ve öz­gür­lük­tür. Yani milli ege­men­lik­tir. İkinci mad­de­si ise in­san­lar ara­sın­da ka­nun­la­rın uy­gu­lan­ma­sın­da eşit­lik ol­ma­sı­dır. Böy­le­ce yö­ne­tim ile va­tan­daş­lar ara­sın­da bir sınıf farkı ol­ma­ma­sı­dır.
De­mok­ra­si­de Milli ege­men­lik, Öz­gür­lük, Eşit­lik, Çok par­ti­li sis­tem, Temel hak ve öz­gür­lük­le­rin ko­run­ma­sı ku­ra­lı var­dır.
De­mok­ra­si, hal­kın ege­men­li­ği de­mek­tir. De­mok­ra­si­de ege­men­li­ğin ger­çek sa­hi­bi bir dev­le­tin sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ya­şa­yan “halk”tır.
De­mok­ra­si­nin ol­maz­sa olmaz ku­ral­la­rı­na bağlı ola­rak ha­ya­tı­mız­dan “Ya­şa­sın ya da kah­rol­sun” slo­gan­la­rı­nı sil­mek zo­run­da­yız. Bu­ra­da Önem­li olan çıkar uğ­ru­na si­ya­si ter­cih değil, ortak bir an­la­yış ve gö­rüş­te bu­lu­şa­bil­mek­tir.
Bu ül­ke­de ya­şa­yan her­ke­si­min fark­lı yön­le­ri­ni kusur değil şans ola­rak gör­me­li­yiz ve kar­şı­lık­lı an­la­yış ve hoş gö­rü­mü­zü ser­gi­le­ye­bil­me­li­yiz. Yan­lış gö­rüş­ler­den uzak, açık fi­kir­li, her­ke­si ku­cak­la­yan bir an­la­yı­şı ter­cih et­me­li­yiz. Kamp­laş­ma­la­rın hiç­bir kim­se­ye ya­ra­rı yok­tur.
De­mok­ra­si­nin ku­ral­la­rı için­de ya­sak­lar ol­ma­ma­lı. Halkı ile ba­rı­şık, uz­laş­ma­yı esas alan de­ğer­le­ri be­nim­se­yen, yol­suz­luk­la­ra ka­pa­lı, hu­ku­kun ege­men ol­du­ğu, insan hak­la­rı­na say­gı­lı, sos­yal bir hukuk dev­le­ti­ni ön plan­da tut­ma­lı­yız. Bu ül­ke­de fikri hür, vic­da­nı hür, ir­fa­nı hür, in­san­la­rın yaşam tar­zı­na fır­sat ver­me­li­yiz.
Yö­ne­tim­de ve hiz­met­te güç­lü­yü haklı değil, hak­lı­yı güçlü kıl­mak ge­re­kir. Dev­le­te bağlı, insan hak­la­rı­na say­gı­lı olmak va­tan­se­ver­li­ğin ge­re­ği­dir.
“Bana değ­me­yen yılan bin ya­şa­sın” an­la­yı­şı doğru de­ğil­dir. Bu yılan bir gün bize de size de do­ku­nur. Ger­çek öz­gür­lük pa­ha­lı­dır, be­de­li de ağır olur. Bi­lin­me­li­dir ki,“Lü­zu­mun­dan fazla şid­det, ga­ye­sin­de­ki hik­me­ti kay­be­der” an­la­yı­şı­nı hakim kıl­mak ge­re­kir.
Top­lum­da fark­lı dü­şün­ce­ler, fark­lı gö­rüş­ler ola­bi­lir. Dev­let yö­ne­ti­min­de di­ken­siz bir gül bah­çe­si bek­le­mek yan­lış­tır. Va­tan­da­şa so­rar­sa­nız; “en iyi­si­ni yu­ka­rı­da­ki­ler bilir” ce­va­bı­nı alır­sı­nız. Her şeyi dev­let­ten bek­le­mek de doğru de­ğil­dir. Böyle bir de­mok­ra­si an­la­yı­şı olmaz ve ol­ma­ma­lı­dır.
De­mok­ra­si göm­le­ği bazı ke­sim­ler için dar, ba­zı­la­rı­na da ol­duk­ça geniş ge­li­yor. Balık suda yaşar da suyun de­ğe­ri­ni bil­mez. Ne zaman sudan dı­şa­rı­ya fır­lar, işte onun kı­ya­me­ti o zaman kopar. De­mok­ra­si ve hür­ri­yet güzel şey­dir, bunun de­ğe­ri­ni bil­mek ge­re­kir. “Benim sı­nır­la­rı­mın bit­ti­ği yerde bir baş­ka­sı­nın sı­nır­la­rı baş­la­mak­ta­dır.” An­la­yı­şı­nı asla unut­ma­ya­lım.
Irak par­ça­lan­dı, Libya büyük be­del­ler ödedi. Mısır kan ağ­lı­yor. Su­ri­ye bir ba­tak­lı­ğın içine sü­rük­len­miş du­rum­da. Etnik sı­nıf­lar ve mez­hep ça­tış­ma­la­rı­nı plan­la­yan se­na­rist­ler şimdi de bu oyun­la­rı­nı Tür­ki­ye’nin üze­rin­de kur­gu­la­ma ni­ye­ti ve ça­ba­sı için­de­dir­ler.
Dik­kat ede­lim, bir ül­ke­de kar­ga­şa çı­kar­ma­ğa ça­lı­şan­lar, de­mok­ra­si­nin fa­zi­le­ti­ni, hür­ri­ye­tin ne büyük nimet ol­du­ğu­nu an­la­dık­la­rı zaman iş işten geç­miş ola­cak­tır. Hür­ri­yet ve de­mok­ra­si gü­zel­dir, onun ku­ral­la­rı­na uyul­du­ğu zaman

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On