MERAL AK­ŞE­NER:
“AL­DAT­MAK VE AL­DAN­MAK
SI­RA­DAN ALIŞ­KAN­LIK­LA­RI”

1 Temmuz 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
233 defa okundu.
MERAL AK­ŞE­NER:<br>“AL­DAT­MAK VE AL­DAN­MAK<br>SI­RA­DAN ALIŞ­KAN­LIK­LA­RI”

Osman Bölükbaşı Dara

Par­ti­si­nin Gurup Top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner Mad­rid’de im­za­la­nan mu­ta­ba­kat ile il­gi­li ola­rak sert ifa­de­ler kul­lan­dı: “İkti­da­rın İsveç ve Fin­lan­di­ya nez­din­de her­han­gi bir somut ge­liş­me ol­mak­sı­zın at­tı­ğı imza ül­ke­mi­zin çı­kar­la­rı ile bağ­daş­mı­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ak­şe­ner daha sonra ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti. “İkti­da­rın at­tı­ğı bu imza ül­ke­mi­zin çı­kar­la­rıy­la bağ­daş­ma­yan bir ta­viz­dir. Üçlü me­ka­niz­ma İsveç ve Fin­lan­di­ya NATO üyesi ol­duk­tan sonra dev­re­ye gi­recek.
Böyle du­rum­la­ra Sayın Er­do­ğan ve ar­ka­daş­la­rı­nın imza at­tı­ğı başka mu­ta­ba­kat­la­ra da şahit olduk.
Al­dan­mak ve al­da­tıl­mak sı­ra­dan alış­kan­lık­la­rı olsa da bu Türk mil­le­ti için kabul edi­le­bi­lir de­ğil­dir.
PYD/YPG’ye yö­ne­lik mali yar­dım­lar mu­ta­ba­kat dı­şın­da bı­ra­kıl­mış olu­yor. Üst per­de­den atı­lan nu­tuk­lar mü­za­ke­re ma­sa­sın­da ve­ri­len ta­viz­ler­le taç­lan­dı­rıl­mış gö­zü­kü­yor. İYİ Parti ola­rak sü­re­ci takip et­me­ye devam ede­ce­ğiz. Atı­lan geri adı­mın Sayın Er­do­ğan ile Biden ara­sın­da­ki gö­rüş­me­yi de de­ğer­len­di­re­ce­ğiz.” de­ğer­len­dir­me­le­rin­de bu­lun­du.
“BU İKTİDAR DO­LA­RIN YEŞİLİNİ DO­ĞA­NIN YEŞİLİNE TERCİH EDİYOR”
Sözü Er­zin­can İliç’teki Altın arama fa­ali­ye­ti­ne ge­ti­ren Ak­şe­ner: “ Er­zin­can İliç’te si­ya­nür sı­zın­tı­sı he­pi­mi­zi deh­şe­te dü­şür­dü. Kir­li­li­ğin tes­pi­ti için ba­ğım­sız ku­rum­la­rın ya­pa­ca­ğı test­le­rin so­nuç­la­rı­nı bek­li­yo­ruz.
Altın ma­de­ni de bun­lar­dan bi­ri­siy­di. Geçen sene he­ye­ti­miz böl­ge­ye gitti. Mil­let­ve­ki­li­miz soru öner­ge­si verdi. İkti­dar uya­rı­la­rı­mı­zı dik­ka­te al­ma­dı ve kor­ku­lan oldu. Nasıl olu­yor da Fırat Nehri’nin yanı ba­şın­da si­ya­nür­le altın ara­ma­ya izin ve­ri­li­yor?
Bu grup­lar yol ve köprü, ener­ji, maden iha­le­le­rin­de var. İliç’te ya­şa­nan fe­la­ke­tin ka­pı­sı yine 5’li çe­te­ye çı­kı­yor.
Bu grup­lar yol ve köprü, ener­ji, maden iha­le­le­rin­de var. İliç’te ya­şa­nan fe­la­ke­tin ka­pı­sı yine 5’li çe­te­ye çı­kı­yor.
Bu ik­ti­dar do­la­rın ye­şi­li­ni do­ğa­nın ye­şi­li­ne ter­cih eden rant ik­ti­da­rı­dır.
Bu ik­ti­dar bir sö­mür­ge va­li­li­ği ik­ti­da­rı­dır. Haram, yalan, yol­suz­luk dü­ze­ni­dir.” Eleş­ti­ri­le­rin­de bu­lun­du.
“SEÇİM KA­RA­RI AL”
Ak­şe­ner, AK Parti ik­ti­da­rı­nın ek bütçe al­ma­sı­nı da eleş­tir­dik­ten sonra şun­la­rı söy­le­di: “Eğer dö­vi­ze çok sı­kış­tıy­san Ne­ba­ti Bakan ile bir­lik­te Edi ile Büdü gibi yö­net­ti­ği­niz eko­no­mi­yi işin eh­li­ne bırak. Mer­kez Ban­ka­sı’nın gö­re­vi­ni yap­ma­sı­na izin ver, eko­no­mi­ye bur­nu­nu sokma. Sen bun­la­rı ya­pa­maz­sın, o yüz­den bir an önce seçim ka­ra­rı al” di­ye­rek Er­do­ğan’a san­dı­ğın yo­lu­nu gös­ter­di.
Gurup top­lan­tı­sı­nı Meral Ak­şe­ner’ın fo­toğ­ra­fı­nı açan coş­ku­lu bir gurup da iz­le­di.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN