“BÜYÜK TURAN KU­RUL­TA­YI” MACARİSTAN’DA YA­PIL­DI

18 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
240 defa okundu.
“BÜYÜK TURAN KU­RUL­TA­YI” MACARİSTAN’DA YA­PIL­DI

Osman Bölükbaşı Dara

Bu iki halk; Türk­ler ve Ma­car­lar tarih bo­yun­ca bir kere yan yana gelip ak­ra­ba­lık­la­rı­nın far­kı­na var­say­dı Doğu Av­ru­pa ta­ri­hi çok fark­lı olur­du.” M. K. Ata­türk.
Macar Turan Vakfı ta­ra­fın­dan Hun-Türk mil­let­le­ri­ni bir­leş­tir­mek ama­cıy­la Ma­ca­ris­tan’ın Baş­ken­ti Bu­da­peş­te ya­kın­la­rın­da Bugac’ta dü­zen­le­nen TURAN KU­RUL­TA­YI’nda Türk so­yun­dan gelen Macar, Azeri, Avar, Baş­kurt, Bul­gar, Bal­kar, Bur­yat, Çuvaş, Ga­ga­vuz, Ka­bar­di­no, Ka­ra­çay, Ka­ra­kal­pak, Kazak, Kır­gız, Kumuk, Moğol, Nogay, Oğuz, Özbek, Tatar, Tuva, Türk­men, Uygur ve Yakut boy­la­rı bir araya ge­le­rek muh­te­şem bir bir­lik­te­li­ğe imza at­tı­lar.
Türk kö­ken­li mil­let­le­ri bu­luş­tur­mak için Ma­ca­ris­tan’ın Bacs-Kis­kun böl­ge­sin­de­ki Bugac ka­sa­ba­sın­da iki yılda bir ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ra­mın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı, Ma­ca­ris­tan Ulu­sal Mec­li­si Baş­ka­nı Lasz­lo Köver yaptı.
Türk Dev­let­le­ri Teş­ki­la­tı (TDT) Ak­sa­kal­lar Kon­se­yi Baş­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, Türk kö­ken­li 35 boy ve çok sa­yı­da da­vet­li­nin ka­tıl­dı­ğı et­kin­lik­te, ku­rul­ta­yın fark­lı coğ­raf­ya­lar­da ya­şa­yan Türk soy­la­rı­nın bir­bir­le­riy­le ta­nış­ma­sı­na, kay­naş­ma­sı­na ve­si­le ol­du­ğu­nu söy­le­di.
TDT Ak­sa­ka­lı ola­rak ara­la­rın­da­ki iş bir­li­ği ve da­ya­nış­ma­nın art­ma­sı­na katkı sağ­la­yan ku­rul­ta­yın dü­zen­len­me­sin­den büyük bir bah­ti­yar­lık duy­du­ğu­nu ifade eden Yıl­dı­rım,
“Biz­ler bir­lik ve da­ya­nış­ma­ya önem veren, teş­ki­lat­lı bir şe­kil­de ya­şa­ma­yı ön­ce­lik­li hedef kabul edi­len bir mil­le­tiz.
Bu özel­li­ği­miz se­be­biy­le ta­ri­hin her dö­ne­min­de hür ve ba­ğım­sız ya­şa­dık.” dedi.
Kar­pat Hav­za­sı’nda, Macar ova­la­rın­da at koş­tu­ran Hun İmpa­ra­tor­lu­ğu hü­küm­da­rı At­ti­la’nın to­run­la­rı­na sevgi bes­le­dik­le­ri­ni ifade eden Yıl­dı­rım, kar­deş ola­rak gör­dük­le­ri Ma­car­la­rın da ken­di­le­ri­ni sev­di­ği­ni bil­dik­le­ri­ni an­lat­tı.
Türk ve Macar top­lum­la­rı­nın bir­bir­le­ri­ni yıl­lar­dır bil­di­ği­ni, ta­nı­dı­ğı­nı, ata­la­rı­nın 16’ncı, 17’nci yüz­yıl­lar­da bu top­rak­lar­da bir­lik­te ya­şa­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Yıl­dı­rım, “Ma­ca­ris­tan ile Tür­ki­ye ara­sın­da çok özel iliş­ki­ler var­dır.
Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man’ın me­za­rı bu­ra­da­dır. Ab­dur­rah­man Paşa’nın kabri Budin Ka­le­si’nde­dir.
Ma­car­lar ve Türk­ler bir­bi­riy­le dost­tur, kar­deş­tir.
Bu dost­luk asır­lar boyu da ar­ta­rak devam ede­cek­tir.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Türk Dili Ko­nu­şan Ül­ke­ler Par­la­men­ter Asamb­le­si (TÜRK­PA) Genel Sek­re­te­ri Meh­met Sü­rey­ya Er ise ku­rul­tay ve­si­le­siy­le bir araya gelen dost ve kar­deş ül­ke­ler ara­sın­da­ki bir­lik ve be­ra­ber­lik ru­hu­nun daha da de­rin­le­şip ve per­çin­le­ne­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
TÜRK­PA’nın tüm fa­ali­yet­le­ri­nin özü­nün de bir­lik ve dir­lik ol­du­ğu­nu an­la­tan Er, şöyle devam etti:
“Yeri gel­miş­ken Ma­ca­ris­tan ile ara­mız­da­ki ak­ra­ba­lı­ğın önemi ve de­ğe­ri hak­kın­da ol­duk­ça önem­li bir ta­ri­hi anek­do­tu pay­laş­mak is­te­rim. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu li­de­ri, ilk Cum­hur­baş­ka­nı Ata­türk 1934 yı­lın­da güven mek­tu­bu­nu tak­dim eden Ma­ca­ris­tan bü­yü­kel­çi­si­ne şun­la­rı söy­ler:
‘Bu iki halk; Türk­ler ve Ma­car­lar tarih bo­yun­ca bir kere yan yana gelip ak­ra­ba­lık­la­rı­nın far­kı­na var­say­dı Doğu Av­ru­pa ta­ri­hi çok fark­lı olur­du.’
Türk­çe­de güzel bir deyim var.
Geç olsun güç ol­ma­sın. İnşal­lah bun­dan sonra olur; çok daha ba­rış­çıl, çok daha mü­ref­feh, çok daha hu­zur­lu, çok daha adil an­la­mın­da.”
Hun-Türk kül­tü­rü­nü yan­sı­tan ça­dır­la­rın ku­rul­du­ğu ve gö­çe­be savaş oyun­la­rı, atlı gös­te­ri­ler, ok­çu­luk gibi ge­le­nek­le­rin ye­ni­den can­lan­dı­rıl­dı­ğı et­kin­lik­te, Türk kö­ken­li ül­ke­ler­den gelen dans ve müzik grup­la­rı sahne aldı.
Ku­rul­ta­ya, Ma­ca­ris­tan Ulu­sal Mec­li­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı San­dor Lez­sak, Kuzey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti Eski Dı­şış­le­ri Ba­ka­nı Ser­dar Denk­taş, Tür­ki­ye’nin Bu­da­peş­te Bü­yü­kel­çi­si Ca­vi­dan Gül­şen Ka­ra­nis Ek­şi­oğ­lu,
İYİ Parti Grup Baş­ka­nı İsmail Tat­lı­oğ­lu, Ulus­la­ra­ra­sı Türk Kül­tü­rü Teş­ki­la­tı (TÜRK­SOY) Genel Sek­re­te­ri Sul­tan Raev, Yunus Emre Ens­ti­tü­sü Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Ku­tal­mış Yal­çın ile dev­let tem­sil­ci­le­ri ve diğer il­gi­li­ler ka­tıl­dı.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN