AK­ŞE­NER: “ON ÜÇ MAKAM UÇAĞI ALIP DA ‘YANGIN SÖN­DÜR­ME UÇA­ĞI­MIZ YOK’ DİYEN KE­PA­ZELİĞİ UNUT­MA­DIK”

22 Haziran 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
191 defa okundu.
AK­ŞE­NER: “ON ÜÇ MAKAM UÇAĞI ALIP DA ‘YANGIN SÖN­DÜR­ME UÇA­ĞI­MIZ YOK’ DİYEN KE­PA­ZELİĞİ UNUT­MA­DIK”

Osman Bölükbaşı Dara

İYİ Parti Mec­lis Gurup Top­lan­tı­sı­nı Ga­ze­te­miz im­ti­yaz Sa­hi­bi Akar Eröz­bek de iz­le­di.İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner par­ti­si­nin Mec­lis Gurup top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da gün­dem­de­ki diğer ko­nu­lar­la bir­lik­te, dün akşam saat 20.00 sı­ra­la­rın­da Mar­ma­ris’te çıkan orman yan­gı­nı ile il­gi­li sert eleş­ti­ri­ler­de bu­lun­du.
Basın ve medya ku­ru­luş­la­rı ile Göl Mar­ma­ra böl­ge­sin­den tem­sil­ci­le­rin de bu­lun­du­ğu top­lan­tı­da ol­duk­ça coş­ku­lu bir din­le­yi­ci kit­le­si­nin önün­de ko­nu­şan Ak­şe­ner, “Mar­ma­ris’ten fe­la­ket ha­be­ri geldi. Gelen bil­gi­le­re göre yine uçak, ha­zır­lık yok. Yine kont­rol odası poz­la­rı ve bol mik­tar­da ha­ma­set var. Bu ne­den­le ik­ti­da­rı bir kez daha uyar­mak is­ti­yo­rum. Geç­ti­ği­miz sene gün­ler­ce yü­re­ği­mi­zi yakan, ne­fe­si­mi­zi kesen ve can­la­rı­mı­zı alan yan­gın­la­rı­nı unut­ma­dık” diyen Ak­şe­ner, “13 makam uça­ğı­nız ol­ma­sı­na rağ­men ‘Yan­gın sön­dür­me uça­ğı­mız yok’ diyen ke­pa­ze­li­ği unut­ma­dık. Siz de unut­ma­ya­cak­sı­nız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Ak­şe­ner orman yan­gın­la­rı ile il­gi­li ola­rak şu gö­rüş­le­re yer verdi:
“Yaz ay­la­rı­nın ge­li­şi ile bir­lik­te iklim kri­zi­nin yol aç­tı­ğı gö­rün­tü­le­ri iz­li­yo­ruz. Geçen sene ya­şa­dı­ğı­mız kor­kunç gün­le­rin, bir daha tek­rar et­me­me­si için dua edi­yo­ruz. Ancak uz­man­lar, Ak­de­niz’den gelen sıcak hava dal­ga­sı­nın Tür­ki­ye’yi de et­ki­si al­tı­na ala­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor. Bu du­ru­mun yan­gın­la­ra ve orman yakan ha­in­le­re da­ve­ti­ye çı­ka­ra­ca­ğı aşi­kar. Ni­te­kim daha dün akşam Mar­ma­ris’ten fe­la­ket ha­be­ri geldi. Gelen bil­gi­le­re göre yine uçak, ha­zır­lık yok. Yine kont­rol odası poz­la­rı ve bol mik­tar­da ha­ma­set var.
Bu ne­den­le ik­ti­da­rı bir kez daha uyar­mak is­ti­yo­rum. Geç­ti­ği­miz sene gün­ler­ce yü­re­ği­mi­zi yakan, ne­fe­si­mi­zi kesen ve can­la­rı­mı­zı alan yan­gın­la­rı­nı unut­ma­dık.
13 makam uça­ğı­nız ol­ma­sı­na rağ­men ‘Yan­gın sön­dür­me uça­ğı­mız yok’ diyen ke­pa­ze­li­ği unut­ma­dık. Siz de unut­ma­ya­cak­sı­nız. Ağa­cı­na, or­ma­nı­na, cen­net do­ğa­mı­za sahip çıkan mil­le­ti­mi­zin nasıl yal­nız bı­ra­kıl­dı­ğı­nı unut­ma­dık, siz de unut­ma­ya­cak­sı­nız.Bu sefer çok daha geç ol­ma­dan ge­re­ken ön­lem­le­ri ala­cak­sı­nız. Bu se­fer­de be­ce­rik­siz­li­ği­niz, ih­ma­li­niz, ha­ta­nız yü­zün­den aynı fe­la­ke­ti ya­şar­sak bi­zim­de, mil­le­ti­mi­zin de iki eli ya­ka­nız­da ola­cak.”
YAN­LIŞ SENSİN!
Daha sonra sözü Ak Parti hü­kü­met­le­ri­nin uy­gu­la­ma­la­rı­na ge­ti­ren Ak­şe­ner şun­la­rı söy­le­di:
”Bugün AK Parti ik­ti­da­rı için mil­let, AK Par­ti­liy­se kay­rı­lan, de­ğil­se ay­rı­lan; su­sar­sa mak­bul, ko­nu­şur­sa hain çıkan; er­kek­se kabul, ka­dın­sa vit­rin süsü olan; zen­gin­se gözde, fa­kir­se sözde kalan demek.
Mil­le­te hiz­met­kar ol­ma­ya ge­len­ler, mil­le­ti hiz­met­ka­rı ola­rak gör­me­ye ve aşa­ğı­la­ma­ya baş­la­dı. Artık mil­let­le değil tam ter­si­ne mil­le­te rağ­men, yan­daş­la­rıy­la el ele yü­rü­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Bu yüz­den par­ti­li cum­hur­baş­kan­lı­ğı sis­te­mi ile bir­lik­te saray se­fa­sı­nı ve kol­tu­ğu­nu ko­ru­ma­yı kut­sal bir amaç ola­rak gören sayın Er­do­ğan yo­lu­na çıkan her şeyi de züc­ca­ci­ye dük­ka­nı­na giren fil mi­sa­li kırıp par­ça­lı­yor. Adı gibi bi­li­yor ki mil­let bir arada olur­sa bu ucube sis­tem yü­rü­ye­mez.
Bu ucube pa­ra­lel ev­re­nin ar­dın­da tek bir yan­lış var. Mil­le­tin var­lı­ğı­na ve bir­li­ği­ne, biz­zat ondan al­dı­ğı yet­ki­ler­le el koyup bir avuç be­ce­rik­si­zi bir mil­le­tin te­pe­si­ne çı­kar­tan tek bir yan­lış var. Ül­ke­mi­zi adım adım uçu­ru­ma sü­rük­le­yen tek bir sis­tem, tek bir adam var.
O yan­lış sen­sin sen.”İYİ Parti Gurup Top­lan­tı­sı­nın bugün sürp­riz bir ko­nu­ğu vardı. İYİ HABER Ga­ze­te­si İmti­yaz Sa­hi­bi Sayın Akar Eröz­bek de İYİ Parti Genel Mer­ke­zin­de bazı zi­ya­ret­ler­de bu­lun­duk­tan sonra Mec­lis Gurup Top­lan­tı­sın­da da se­yir­ci­ler ara­sın­da ye­ri­ni aldı.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN