Ha­dis-i Şerif Ya­rış­ma­sı Bi­rin­ci­si Mustafa Kaya Oldu

15 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
97 defa okundu.
Ha­dis-i Şerif  Ya­rış­ma­sı Bi­rin­ci­si Mustafa Kaya Oldu

2022 yılı Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­nen Ha­dis-i Şerif Ez­ber­le­me Bölge Ya­rış­ma­sı Yoz­gat Be­le­di­ye Büyük Si­ne­ma Kül­tür ve Sanat Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Ya­rış­ma­ya Yoz­gat, Kay­se­ri, Nev­şe­hir, Konya, Kır­şe­hir, Niğde, Sivas ve Ak­sa­ray Müf­tü­lük­le­ri­ni tem­si­len İl bi­rin­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Ya­rış­ma­yı De­ger­len­dir­mek için; Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Din İşleri Yük­sek Ku­ru­lu Uz­ma­nı Mah­mut Kayış, Yoz­gat İl Müftü Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Bal­cı­oğ­lu, Şehit İbra­him Yıl­maz Eği­tim Mer­ke­zi Eği­tim Go­rev­li­si Akif Göç­men, Sa­ray­kent İlçe Müf­tü­sü Yasin Bay­kal, İl Müf­tü­lü­ğü Uzman Vaizi Hacı Meh­met Taşçı jüri üyesi ola­rak ka­tıl­dı.
Din Gö­rev­li­le­ri ara­sın­da kı­ya­sı­ya geçen ya­rış­ma so­nu­cun­da, Kır­şe­hir Has­hö­yük Köyü Cami İmam Hatip’i Mus­ta­fa Kaya bi­rin­ci olur­ken 31 Ağus­tos ta­ri­hin­de An­ka­ra’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek Tür­ki­ye Fi­na­lin­de 5. Böl­ge­yi tem­sil et­me­ye hak ka­zan­dı. Konya Sel­çuk­lu Alem­dar Cami İmam Hatip’i Kemal Atiz ikin­ci olur­ken, Üçün­cü olan ya­rış­ma­cı ise Sivas Ab­dul­veh­hab Gazi Ya­tı­lı Kız Kur’an Kursu Öğ­re­ti­ci­si Üm­mü­gül­süm Yurt oldu. Ya­rış­ma son­ra­sı Yoz­gat İl Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan, tüm ya­rış­ma­cı­la­ra çe­şit­li he­di­ye­ler tak­dim edil­di.
Öte yan­dan İl Müf­tü­lü­ğü mev­lid-i şe­ri­fin aka­bin­de Ahi Evran Kül­li­ye­si’nde dü­zen­le­nen aşure et­kin­li­ğin­de va­tan­daş­la­ra aşure da­ğı­tıl­dı.
Mu­har­rem ayı do­la­yı­sıy­la Va­li­lik ko­or­di­ne­sin­de dü­zen­le­nen prog­ram ile ikin­di na­ma­zı son­ra­sı Ahi Evran Kül­li­ye­si’nde Vali Hü­da­yar Mete Bu­ha­ra oku­nan du­anın ar­dın­dan va­tan­daş­la­ra aşure ik­ra­mın­da bu­lun­du. İl Müf­tü­sü Ve­ki­li Hacı Ahmet Ba­şa­ran ve il pro­to­ko­lü­nün ka­tıl­dı­ğı prog­ram­da çok sa­yı­da va­tan­da­şı­mı­za İl Müf­tü­lü­ğün­ce ha­zır­la­nan aşure ikram edil­di.
Dü­zen­le­nen prog­ra­ma sayın Vali Hü­da­yar Mete Bu­ha­ra, Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Vatan Ka­ra­ka­ya, Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Nuri Araz ve diğer pro­to­kol üye­le­ri, si­ya­si parti il baş­kan­la­rı, sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ile çok sa­yı­da kişi ka­tıl­dı. Va­tan­daş­lar ikin­di na­ma­zı­nı kıl­dık­tan sonra av­lu­da ken­di­le­ri­ne da­ğı­tı­lan aşu­re­le­ri yer­ken, et­kin­lik ne­de­ni ile emeği ge­çen­le­re te­şek­kür etti. İl Müf­tü­sü Ve­ki­li Hacı Ahmet Ba­şa­ran aşure ik­ra­mı son­ra­sı va­tan­daş­la­ra, mu­har­rem ayı­nın fa­zi­le­tin­den, be­re­ke­tin­den fay­da­lan­mak için aşure da­ğıt­tık­la­rı­nı söy­le­di.
“Aşu­re­nin mu­har­rem ayına has bir gü­zel­li­ği ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ba­şa­ran, “Biz de bu güzel günde hal­kı­mız­la bu­luş­ma­yı plan­la­dık. Rab­bim et­kin­li­ği­mi­zi ha­yır­la­ra ve­si­le ey­le­sin. Böy­le­ce, bir­li­ği­mi­ze ve be­ra­ber­li­ği­mi­ze kat­kı­da bu­lun­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Dü­zen­le­di­ği­miz aşure da­ğı­tı­mı­na ka­tı­lan tüm hal­kı­mı­za, ha­yır­se­ve­ri­mi­ze ve emeği geçen İl Müf­tü­lü­ğü­müz per­so­ne­li­ne te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. Allah on­la­rın hep­sin­den razı olsun” dedi.
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN