Gençlik Merkezinde Zeka Oyunları Atölyesi Çalışmalara Devam Ediyor

28 Mayıs 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
542 defa okundu.
Gençlik Merkezinde Zeka Oyunları Atölyesi Çalışmalara Devam Ediyor

Kır­şe­hir Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü’nün ha­ya­ta ge­çi­ri­len Akıl ve Zeka Oyun­la­rı Atöl­ye­si’nde ça­lış­ma­lar sü­rü­yor
Daha ön­ce­sin­de yaz kursu ola­rak açı­lan Akıl ve Zeka Oyun­la­rı Atöl­ye­si, yoğun talep son­ra­sı fa­ali­ye­ti­ne devam et­miş­ti. Kurs, yo­ğun­luk se­be­biy­le bu ta­rih­ten iti­ba­ren ye­ni­den açı­la­cak. Ay­rı­ca öğ­ren­ci ve­li­le­ri­nin is­te­ği üze­ri­ne mev­cut prog­ram­da iki der­sin, ebe­veyn­le­rin ka­tı­lı­mı­na da açıl­ma­sı­na karar ve­ril­di.
EBE­VEYN­LER DE KA­TI­LA­CAK
Akıl ve Zeka Oyun­la­rı Atöl­ye­si’nde, ço­cuk­la­rın ka­za­nım­la­rı­nı ebe­veyn­le­re an­lat­mak ve bu ko­nu­da teş­vik etmek ama­cıy­la ebe­veyn­le­re yö­ne­lik atöl­ye ça­lış­ma­la­rı plan­la­nı­yor. İlko­kul ve or­ta­okul se­vi­ye­le­rin­de­ki öğ­ren­ci­ler­den olu­şan kurs, hafta sonu Kır­şe­hir genç­lik Mer­ke­zi’nde devam edi­yor edi­yor. Genç­lik Mer­ke­zin­de okul ön­ce­si zeka oyun­la­rı­nın eği­ti­mi­ni alan ge­le­ce­ği­miz olan ne­sil­ler hem eğ­le­ni­yor hem de zeka ge­li­şim­de et­ki­si olan oyun­lar oy­na­tı­lı­yor.
Ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­da bu­lu­nan yet­ki­li­ler akıl ve zeka oyun­la­rı­nın öne­mi­ni şu şe­kil­de vur­gu­la­dı. Akıl ve Zeka oyun­la­rı eğ­le­ne­rek öğ­ren­me­yi sağ­la­yan, ço­cuk­la­rın zi­hin­le­ri­ni açan ve yeni şey­ler öğ­ren­me­le­ri­ni sağ­la­yan oyun­lar­dır. Ço­cuk­la­rın ye­te­nek­le­ri­ni ge­liş­ti­ren ve yeni ye­te­nek­ler ka­zan­ma­sı­nı sağ­la­yan zeka oyun­la­rı, hızlı karar verme, bir son­ra­ki adımı dü­şün­me ve ola­sı­lık he­sap­la­ma man­tı­ğı­nı ge­liş­ti­ren ol­duk­ça fay­da­lı oyun­lar­dır.
Ka­rak­ter ge­li­şi­mi­ne de olum­lu ka­tık­la­rı olan bu oyun­lar, ço­cuk­la­rın plan­lı ha­re­ket etme be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­ti­ren ve kötü alış­kan­lık­la­rın önüne geçen eğ­len­ce­ler­dir. Zeka oyun­la­rı ile bilgi ve be­ce­ri­si­ni art­tı­ran ço­cuk­la­rın ken­di­ne olan gü­ve­ni art­mak­ta, kendi sı­nır­la­rı­nı ta­nı­ma­sı sağ­lan­mak­ta­dır.Zeka oyun­la­rı­nın ba­zı­la­rı cool games ka­te­go­ri­si­ne gi­ri­yor; bu oyun­lar hem eğ­len­di­ri­yor hem de ze­ka­yı ge­liş­ti­ri­yor. Ye­te­nek­le­ri ya­nın­da ek­sik­le­ri­ni de gören çocuk, eksik yön­le­ri ge­liş­tir­mek ve daha ye­te­nek­li hale gel­mek için neler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni araş­tı­rır. Kon­sant­ras­yon ge­rek­ti­ren zeka oyun­la­rı, ço­cuk­la­rın dik­ka­ti­ni top­la­ma be­ce­ri­si sağ­la­ya­rak ders­le­ri­ne de olum­lu kat­kı­lar sağ­la­mak­ta­dır. Zeka oyun­la­rı oy­na­yan ço­cuk­la­rın ez­ber­ci değil araş­tır­ma­cı ve me­rak­lı ol­du­ğu göz­lem­len­miş­tir. Sor­gu­la­yı­cı bir tavır için­de ol­ma­ya baş­la­yan çocuk, ye­te­nek­le­ri­ni ve ya­ra­tı­cı­lı­ğı­nı ge­liş­tir­mek için araş­tır­ma­yı seven bir birey ha­li­ne gel­mek­te­dir.
AKIL VE ZEKA OYUN­LA­RI­NIN FAY­DA­LA­RI:
Ze­ka­yı aktif tu­ta­rak öğ­ren­me­yi ko­lay­laş­tı­rır.Plan­lı ha­re­ket etme be­ce­ri­si ka­zan­dı­rır.Ön­gö­rü­yü güç­len­di­rir. Yeni ye­te­nek­ler edin­me­yi sağ­lar.Unut­kan­lı­ğa iyi gelir.​
Konsant­ras­yo­nu yük­sel­tir.Çözüm üret­me ve çok yönlü dü­şün­me ye­te­ne­ği­ni ge­liş­ti­rir.Ye­te­nek­le­rin sı­nı­rı­nı ta­nı­ma­yı sağ­lar.Araş­tır­ma­cı ye­te­ne­ği­ni ge­liş­ti­rir.Ez­ber­ci­lik­ten uzak­laş­tı­ra­rak araş­tır­ma­cı bir ki­şi­lik ka­zan­dı­rır.Ba­şa­rı­sız­lık­lar­da yıl­ma­ma­yı ve tek­rar de­ne­me­yi öğ­re­tir.Ku­ral­la­rı an­la­ma­yı ve öğ­ren­me­yi sağ­lar.Sis­tem­li dü­şün­me alış­kan­lı­ğı­nı ka­zan­dı­rır. Boş va­kit­le­rin hem eğ­len­me hem de öğ­ren­me ile geç­me­si­ni sağ­lar.Eği­tim ya­nın­da ye­te­nek ge­liş­ti­ri­ci özel­lik­le­ri ile dik­kat çeken zeka oyun­la­rı, prob­lem çözme ve ana­li­tik dü­şün­me ile neden sonuç iliş­ki­si be­ce­ri­le­ri ka­zan­dır­mak­ta­dır. Ço­cuk­lar zeka oyun­la­rı oy­na­ya­rak daha hızlı dü­şü­nen ve daha çabuk karar ve­re­bi­len bi­rey­ler ol­mak­ta­dır.
Bey­ni­ni­zin Sağ­lı­ğı­nı Nasıl Ko­rur­su­nuz?
İYİ BİR UYKU: Tüm gün ço­cu­ğu­nu­zun dav­ra­nış­la­rı­nı de­ğiş­ti­re­bi­lir. Uy­ku­su­nu ala­ma­yan bir çocuk, odak­lan­ma prob­le­mi ya­şa­ya­cak, ço­cu­ğun ka­fa­sı bam­baş­ka yer­ler­de ola­cak. Bu yüz­den ço­cu­ğu­nu­zun iyi bir uyku çek­ti­ği­ne emin olsun. Ka­li­te­li uyku, tüm ya­şa­mı olum­lu et­ki­ler.
(Spor Servisi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN