RESMİ İLAN

2 Mart 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
3269 defa okundu.

 

 

indir
ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kırşehir İl GıdaTarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Proje Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası  :2017/82636

 1. a) Adresi : Eskişehir Yolu 9.km. 06530 Lodumlu ÇANKAYA/ANKARA
 2. b) Telefon ve fax numarası :3122877185 – 3122877218
 3. c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dökümanının görülebileceği  internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 6000 M2 Proje hizmet Alım İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şarnameden ulaşılabilir.
 2. b) Yapılacağı yer : Kırşehir
 3. c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüzseksen) gündür

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Daire Başkanlığı, Eskişehir yolu 9.km Lodumlu/ANKARA
 2. b) Tarihi ve saati : 28.03.2017 – 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel  kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gaztesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve  düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin  deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1

(B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ

III.GRUP BİNA İŞLERİNİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞLERİ

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esnasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye Sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Daire Başkanlığı, Eskişehir Yolu 9. km Lodumlu/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almalaro veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Daire Başkanlığı, Eskişehir Yolu 9.

km Lodumlu/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İsteklilikler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 2. İstekiler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekleridir.
 3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 4. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 5. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen iseklilerin tekifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BASIN NO:76

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN