Eği­tim ve Tat­bi­kat Dü­zen­len­di

30 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
459 defa okundu.
Eği­tim ve Tat­bi­kat Dü­zen­len­di

Kır­şe­hir Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü , afet­le­re karşı di­renç­li top­lum oluş­tur­ma viz­yo­nuy­la Tür­ki­ye’de ya­şa­na­bi­lecek her tür ve öl­çek­te­ki afet ve acil
du­rum­la­ra etkin mü­da­ha­le­de görev ala­cak, kamu ku­rum­la­rı, özel sek­tör, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve ger­çek ki­şi­le­ri bir araya ge­tir­mek, bir­lik­te ça­lış­ma kül­tü­rü­nü ge­liş­tir­mek, ko­or­di­nas­yon içe­ri­sin­de ha­re­ket etme ka­bi­li­ye­ti
ka­zan­dır­mak ve ge­liş­tir­mek, ek­sik­le­ri tes­pit etmek ve ge­rek­li gün­cel­le­me­le­ri yap­mak
ile top­lum­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak gibi amaç­lar­la 2022 yılı
“Afet Tat­bi­kat Yılı”
et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de eği­tim­le­ri­ni sür­dü­rü­yor.
Bu kap­sam­da İŞKUR İl Mü­dür­lü­ğü Per­so­ne­li­ne yö­ne­lik;
Dep­rem anı uy­gu­la­ma­sı, bina tah­li­ye­si ve yan­gın ko­nu­la­rın­da
eği­tim ve­ri­le­rek son­ra­sın­da tat­bi­kat­lar
ger­çek­leş­ti­ril­di.
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN