Diş Çü­rü­ğü İhmal Edil­me­me­li

15 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
95 defa okundu.
Diş Çü­rü­ğü İhmal Edil­me­me­li

Kır­şe­hir Şehit Polis Hay­ret­tin Yıl­maz Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi, diş çü­rü­ğü­nün te­da­vi edi­le­bi­lir bir prob­lem ol­du­ğu­nu bil­dir­di.
Kır­şe­hir Şehit Polis Hay­ret­tin Yıl­maz Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi’nden ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me­de; “Diş çü­rü­ğü te­da­vi edi­le­bi­lir bir has­ta­lık­tır. Erken teş­hi­sin­de şid­det­li diş ağ­rı­sı­nın ve son­ra­sın­da diş kay­bı­nın önüne ge­çi­le­bi­lir” de­nil­di.
Kır­şe­hir Şehit Polis Hay­ret­tin Yıl­maz Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi diş çü­rü­ğün­de erken ta­nı­nın öne­mi­ne dik­kat çek­ti­ği bil­gi­len­dir­me­sin­de şu de­tay­la­rı ak­tar­dı: ” Diş çü­rü­ğü kendi ken­di­ne iyi­leş­mez ve te­da­vi edil­mez­se iler­ler.
Bu yüz­den çü­rük­ten ilk şüp­he­len­me­ye baş­la­dı­ğı­nız anda mut­la­ka diş he­ki­mi­ni­zi zi­ya­ret et­me­niz ge­rek­mek­te­dir. He­ki­mi­niz çü­rü­ğün du­ru­mu­na göre dolgu, flo­rür veya kanal te­da­vi­le­rin­den bir ta­ne­si­ni öne­re­cek­tir.
Çürük diş özüne kadar iler­le­me­diy­se aşa­ğı­da­ki şe­kil­de te­da­vi edi­le­cek­tir: Dişin mine ve den­tin ya­pı­la­rı çok sert­tir. Çü­rü­ğün te­miz­le­ne­bil­me­si için bu ya­pı­la­rın kal­dı­rıl­ma­sı ge­re­kir.
Çürük, has­sas mo­tor­lu, yük­sek dönme ka­pa­si­te­li ci­haz­la­ra ta­kı­lan frez adı ve­ri­len elmas uçlu beya tung­ten çe­li­ğin­den ya­pı­lan özel uçlu ci­haz­lar yar­dı­mı ile te­miz­le­nir. Dönme es­na­sın­da tit­re­şim his­se­dil­mez fakat ki­şi­den ki­şi­ye de­ği­şe­bi­len oran­lar­da ağrı his­se­di­le­bi­lir.
Ağ­rı­nın se­be­bi den­tin yü­ze­yi­nin has­sas ya­pı­da ol­ma­sı­dır, buna engel olmak için de lokal anes­te­zi uy­gu­la­nır. Böy­le­ce diş dol­gu­su hiç­bir ağrı his­set­me­den ta­mam­la­nır. Diş dol­gu­su ya­pı­lır­ken, sa­de­ce çürük te­miz­len­mek­le kal­maz, çü­rü­ğün çev­re­sin­de de bir­ta­kım dü­zelt­me­ler ya­pı­lır.
Çürük te­da­vi edil­di­ği du­rum­da bile, bir­kaç yıl sonra tek­rar en­fek­si­yon olu­şa­bi­lir.
Bunun se­be­bi bak­te­ri­le­rin diş dol­gu­su al­tın­da bi­rik­me­si­dir.
Diş çü­rü­me­si ya­yıl­ma­ya devam edecek ve ağ­rı­ya sebep ola­cak­tır. Bu yüz­den, ön­ce­den te­da­vi edil­miş dahi olsa, di­şi­niz ağ­rı­yor­sa mut­la­ka diş he­ki­mi­ni­ze baş­vur­ma­lı­sı­nız. Diş­ler­de­ki çü­rü­me as­lın­da çok büyük oran­da ön­le­ne­bi­lir bir du­rum­dur, buna rağ­men hem ço­cuk­lar­da hem de ye­tiş­kin­ler­de sıkça rast­la­nır.
Dişin çü­rü­me­si en kısa ta­nı­mı ile, dişin yü­ze­yin­de­ki sert mine ta­ba­ka­sı­nın, onun al­tın­da­ki den­tin do­ku­su­nun ve kimi du­rum­lar­da da kök­le­ri örten sert do­ku­nun yı­kı­mı­dır.
Za­man­la ki­şi­le­rin ağ­zın­da bak­te­ri­ler bi­ri­kir.
Bu bak­te­ri­ler gı­da­lar­la bir­le­şir ve ağız için­de asit­le­rin oluş­ma­sı­na neden olur.
Ağız ba­kı­mı­na ye­ter­li özeni gös­ter­me­di­ği­miz du­rum­lar­da, diş mi­ne­si zarar görür ve en son ola­rak da diş çü­rü­me­si göz­lem­le­nir.
Özet­le­yecek olur­sak, ağız­da bi­ri­ken asit­ler dişin yü­ze­yi­ni kap­la­yan sert mine ta­ba­ka­sı­nı yıp­ratn­ma­sı so­nu­cu çürük mey­da­na gelir ve bu çü­rük­ler diş­ler­de de­lik­le­rin oluş­ma­sı­na sebep olur. Özel­lik­le kar­bon­hid­rat içe­ren şeker, ni­şaş­ta vs. gibi gı­da­la­rın, kola ve ben­ze­ri gazlı içe­cek­le­rin, kek, gof­ret, çi­ko­la­ta gibi ya­pış­kan diye ta­nım­la­ya­bi­le­ce­ği­miz yi­ye­cek­le­rin diş yü­ze­yi­ne faz­la­ca ve uzun sü­re­li te­ma­sı ile mey­da­na gel­mek­te­dir.
Ön­ce­lik­li ola­rak ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, şe­ker­li gı­da­la­rı çok tü­ket­me­me­ye ve öğün ara­la­rın­da­ki atış­tır­ma­lık­la­rı azalt­ma­ya dik­kat etmek ola­cak­tır. Böy­le­ce, diş­ler­de bi­ri­ken plak­lar daha az mik­tar­da asit üre­te­cek­ler­dir. İlaç kul­lan­dı­ğı­nız­da mut­la­ka çok su için, çünkü bazı ilaç­lar yan etki ola­rak sal­gı­la­nan tü­kü­rük mik­ta­rı­nı azal­ta­bi­lir ve bu durum, diş­ler­de çürük oluş­ma­sı ko­nu­sun­da teh­li­ke­li­dir.
Flo­rür, diş yü­ze­yi­nin sağ­lam­laş­ma­sı­na ve sert­leş­me­si­ne des­tek ola­ca­ğın­dan, içe­ri­ğin­de flo­rür olan diş ma­cu­nu ve/veya ağız yı­ka­ma suyu (gar­ga­ra) kul­la­nıl­ma­sı fay­da­lı­dır. Diş he­ki­miz, diş­le­ri­ni­zi te­miz­le­yip, diş çü­rü­ğü ko­nu­sun­da erken teş­his­te bu­lu­na­bi­le­ce­ği için 6 ayda bir zi­ya­ret et­me­ye dik­kat edin.
İlk ola­rak dişin üze­rin­de de­ği­şik renk­ler­de bir nokta göz­le­nir, flo­rür içe­ren bir diş ma­cu­nu ile diş­le­ri dü­zen­li fır­ça­la­mak ve diş ipi ile te­miz­li­ği des­tek­le­mek, bu nok­ta­nın çü­rü­ğe dön­me­si­ni en­gel­le­ye­bi­lir.
Bu aşa­ma­da, çürük oyuk ha­li­ne gelir. Göz­lem­le­nen delik ye­ter­li bakım ya­pıl­ma­sı, dişin sert yüzey ta­ba­ka­sı­nı aşan çü­rü­ğe dö­nü­şür. Çürük iler­ler ve dişin daha yu­mu­şak ta­ba­ka­sı­na ula­şır, bun­dan sonra çürük ta­ba­ka­nın bü­yü­me­si hız­la­nır. Diş çü­rü­ğü bu aşa­ma­ya gel­diy­se, hekim dol­gu­yu yap­ma­dan önce diş si­ni­ri­ni al­ma­sı ge­re­kir ve bu yüz­den kök ka­na­lı­nı de­zen­fek­te ede­rek dişi uyuş­tu­rur.
Oluş­muş olan çü­rü­ğe mut­la­ka dolgu ya­pıl­ma­sı ge­re­kir.
Ya­pıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da, bu diş çü­rü­ğü, dişin de­rin­le­ri­ne ine­ce­ğin­den daha büyük so­run­lar oluş­tu­ra­cak­tır. Bu du­rum­da diş he­ki­mi dişi çek­mek ve ye­ri­ne pro­tez yer­leş­tir­mek zo­run­da ka­la­bi­lir.
Diş çü­rü­ğü­nün yu­ka­rı­da be­lirt­miş ol­du­ğu­muz aşa­ma­la­rı­nın her bi­ri­nin fark­lı be­lir­ti­le­ri ve risk­le­ri bu­lu­nur.
Çürük iler­le­dik­çe, diş­ler­de şeker ile be­ra­ber sıcak ve soğuk gı­da­la­ra karşı has­sa­si­yet olu­şur.
Her zaman ol­ma­sa da çoğu zaman diş çü­rük­le­ri ken­di­le­ri­ni ağrı ile de or­ta­ya ko­yar­lar. Te­da­vi ya­pıl­maz­sa veya er­te­le­nir­se, çürük sinir do­ku­ya ula­şır ve so­nun­da diş en­fek­si­yo­nu­na neden olur. Dişte olu­şan en­fek­si­yon da, yük­sek şid­det­te ağ­rı­ya, ateşe ve yüzün şiş­me­si­ne neden ola­bi­len bir apse ya­pa­bi­lir. İler­le­yen aşa­ma­lar­da hala mü­da­ha­le edil­me­miş­se, diş kanal te­da­vi­si ge­rek­ti­re­bi­lir, hatta diş kaybı ya­şa­na­bi­lir.”
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN