Dep­las­man ya­sa­ğında Karar

1 Temmuz 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
76 defa okundu.
Dep­las­man ya­sa­ğında Karar

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Sayın Meh­met Bü­yü­kek­şi baş­kan­lı­ğın­da Riva’da bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­miş­tir.
Yö­ne­tim Ku­ru­lu, yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cun­da aşa­ğı­da­ki ka­rar­la­rı al­mış­tır:

 1. 2022-2023 Fut­bol Se­zo­nun­da Re­zerv Lig’in ku­rul­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir.
  Buna göre Re­zerv Lig mü­sa­ba­ka­la­rı; Süper Lig’de bu­lu­nan 19 ku­lü­bü­mü­zün ka­tı­lı­mı ile, Süper Lig fiks­tü­rü­ne göre ve A Takım maç­la­rı ile aynı günde oy­na­na­cak şe­kil­de dü­zen­le­ne­cek­tir.
  Re­zerv Lig mü­sa­ba­ka­la­rın­da, Ku­lüp­le­rin A Takım Lis­te­sin­de bu­lu­nan yerli ve ya­ban­cı tüm fut­bol­cu­lar (35) oy­na­tı­la­bi­le­cek­tir.
  Sezon içe­ri­sin­de, ku­lü­bün Pro­fes­yo­nel A Ta­kı­mı ile Re­zerv Ta­kı­mı ara­sın­da, fut­bol­cu ge­çi­şi ba­kı­mın­dan her­han­gi bir kı­sıt­la­ma veya sı­nır­la­ma ol­ma­ya­cak­tır.
  Re­zerv Lig’e iliş­kin diğer hu­sus­lar, Re­zerv Lig sta­tü­sün­de ilan edi­le­cek­tir.
 2. 2022-2023 Fut­bol Se­zo­nuy­la bir­lik­te Süper Lig’de dep­las­man se­yir­ci­si ya­sa­ğı kal­dı­rıl­mış­tır.
  Ay­rı­ca, ev sa­hi­bi ku­lüp­le­rin, mi­sa­fir ta­kı­mın ya­zı­lı onayı ve İl veya İlçe Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu’nun ka­ra­rı ile, en fazla %10 olan mi­sa­fir takım se­yir­ci ka­pa­si­te­si %30’a çı­kar­tıl­mış­tır. Ev sa­hi­bi ku­lüp­le­rin, stad­yum otur­ma ka­pa­si­te­si­nin en az %5’i ora­nın­da mi­sa­fir takım se­yir­ci­le­ri için yer ayır­ma zo­run­lu­lu­ğu devam ede­cek­tir. Buna ila­ve­ten, iki ku­lü­bün an­laş­ma­sı ve İl veya İlçe Spor Gü­ven­lik Ku­rul­la­rı’nın uygun gör­me­si ha­lin­de, mi­sa­fir takım tri­bün­le­ri, ev sa­hi­bi ku­lüp­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nı­la­bi­le­cek­tir.
  Dü­zen­le­me­nin de­tay­la­rı Süper Lig sta­tü­sün­de ilan edi­le­cek­tir.
  Ka­mu­oyu­nun bil­gi­le­ri­ne su­na­rız.
  ŞENES ERZİK, BAŞ­KAN MEH­MET BÜ­YÜ­KEKŞİYİ ZİYARET ETTİ
  TFF Onur­sal Baş­ka­nı Şenes Erzik, Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Bü­yü­kek­şi’yi zi­ya­ret etti.
  Şenes Erzik ve Meh­met Bü­yü­kek­şi, TFF’nin Riva’daki idari mer­ke­zin­de ger­çek­le­şen bu­luş­ma­da, fut­bo­lun dünü, bu­gü­nü ve ge­le­ce­ği ko­nu­sun­da soh­bet etti.
  Şenes Erzik, yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek Baş­kan Meh­met Bü­yü­kek­şi’ye EURO 2016 fi­nal­le­ri­ne ait bir fut­bol topu ar­ma­ğan etti.
  TFF Baş­ka­nı Meh­met Bü­yü­kek­şi de, Şenes Erzik’e zi­ya­re­tin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti be­lir­te­rek günün anı­sı­na üze­rin­de ismi ya­zı­lı A Milli Takım for­ma­sı verdi.
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN