CUM­HUR­BAŞ­KA­NI ER­DO­ĞAN’IN ÖNÜN­DEKİ” GİZLİ” SURİYE RA­PO­RU

26 Temmuz 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
98 defa okundu.
CUM­HUR­BAŞ­KA­NI ER­DO­ĞAN’IN ÖNÜN­DEKİ” GİZLİ” SURİYE RA­PO­RU

CUM­HUR­BAŞ­KA­NI ER­DO­ĞAN’IN ÖNÜN­DEKİ” GİZLİ” SURİYE RA­PO­RU

Ya­zı­mın baş­lı­ğı­nı Ahmet Takan’ın 18.​Temmuz ta­ri­hin­de Ye­ni­çağ Ga­ze­te­sin­de ya­yım­la­nan ma­ka­le­sin­den aldım.
Sa­vaş­tan kaçıp ül­ke­mi­ze sı­ğı­nan sa­yı­la­rı 4 mil­yon ola­rak ifade edi­len Su­ri­ye­li mül­te­ci­ler ko­nu­sun­da, ya­za­rın aşa­ğı­ya al­dı­ğım ma­ka­le­si­ni oku­du­ğum­da bu ko­nu­nun ne kadar ha­ya­ti ol­du­ğu­nu bir kez daha an­la­dım. Ül­ke­miz­de Su­ri­ye­li, Af­gan­lı, Irak­lı, Pa­kis­tan­lı, İranlı gibi etnik grup­la­rın sa­yı­sı­nın beş bucuk mil­yo­nu geç­ti­ği resmi ma­kam­lar ta­ra­fın­dan ifade edi­li­yor.
Bun­lar için­de en fazla sa­yı­yı Su­ri­ye­ler oluş­tu­ru­yor. Bu ga­ze­te­de daha önce bu ko­nu­da yaz­dı­ğım ya­zı­lar­da bun­la­rın, geçim ve eği­tim­le­ri­ni dü­şün­me­den sı­nır­sız­ca çocuk yap­tı­ğı­nı yaz­mış­tım. Bu ço­cuk­la­rın bu­ra­da kalıp bü­yü­dük­le­rin­de hep­si­nin birer suç ma­ki­ne­si­ne dö­nü­şe­ce­ği­ni ve her türlü suça ka­rı­şa­cak­la­rı­nı ifade ede­rek bun­la­rın aci­len ül­ke­le­ri­ne dön­me­le­ri için her türlü ted­bi­rin alın­ma­sı­nı vur­gu­la­mış­tım. Aci­za­ne ola­rak da Ürdün Dev­le­ti gibi sı­nı­rı­mız­da bir çadır veya pre­fab­rik bir yer­le­şim yeri ku­ra­rak bun­la­rın her türlü ba­kı­mı­nı Dev­let ola­rak bu­ra­da yap­ma­mı­zı öner­miş­tim.
Ürdün Dev­le­ti sa­vaş­tan kaçıp ül­ke­si­ne sı­ğın­mak is­te­yen bir buçuk mil­yon Su­ri­ye­li mül­te­ci­yi içeri al­ma­mış bun­la­rı sı­nır­da top­la­ya­rak bir çadır şehri kur­muş ve her türlü iaşe­le­ri­ni yük­len­miş­tir. Dev­let ola­rak bizde böyle yap­say­dık bun­la­rın ül­ke­mi­zin her ta­ra­fı­na da­ğıl­ma­sı­nı bu şe­kil­de ön­le­ye­bi­lir­dik. Bu şe­kil­de yap­ma­dı­ğı­mız gibi birde bun­la­ra va­tan­daş­lık ver­me­ye baş­la­dık.
Resmi açık­la­ma­la­ra göre Tür­ki­ye Va­tan­daş­lı­ğı­na geçen Su­ri­ye­li sa­yı­sı sek­sen bini buldu. Al­man­ya, kendi ül­ke­si için va­tan­daş­lık için 18 yıl bu ül­ke­de otur­mak ve iyi bir si­ci­le sahip olmak şartı ge­tir­miş. İstis­na­yı ola­rak bazı özel du­rum­lar­da bu sü­re­yi de sekiz yıl ola­rak be­lir­le­miş.
Biz de va­tan­daş­lık ko­nu­sun­da Al­man­ya’yı örnek al­ma­mız ge­re­kir. Bun­la­ra sırf se­çim­ler­de oy gel­sin dü­şün­ce­si ile va­tan­daş­lık ve­rir­sek ile­ri­de te­la­fi­si müm­kün ol­ma­ya­cak teh­li­ke­ler­le kar­şı­la­şa­bi­li­riz. Bun­lar­dan ile­ri­de ge­lecek risk­le­ri 50 yaşın üze­ri­de­ki­ler gör­me­ye­bi­lir. Ama bun­lar­la bir­lik­te ya­şa­ya­cak olan ço­cuk­la­rı­mız ve to­run­la­rı­mı­zı büyük bir teh­li­ke bek­li­yor.
Dev­le­ti­mi­zin kol­luk kuv­vet­le­ri var bize bir şey ya­pa­maz­lar ih­ti­ma­li­ni bile ak­lı­nız­dan ge­çir­me­yin, suç iş­le­yen­le­ri kol­luk kuv­vet­le­ri ada­le­te tes­lim eder, 5-10 sene yatar çıkar ve aynı suç­la­rı iş­le­me­ye devam eder­ler.
Ye­ni­çağ ga­ze­te­si ya­za­rı Cahit Ar­ma­ğan Dilek “Sokak ve mey­dan­lar Su­ri­ye­li­le­rin” adlı ma­ka­le­sin­de bu ko­nu­da aynen şöyle diyor.
Su­ri­ye­li­ler ko­nu­su­nun ka­mu­oyu­na mal edil­me­sin­de kuş­ku­suz en büyük pay Prof. Ümit ÖZDAĞ’ın. Son ki­ta­bı KA­ÇI­NIL­MAZ ÇÖKÜŞ’te bu konu çok net bir şe­kil­de an­la­tı­lı­yor. Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik Su­ri­ye­li­ler gö­çü­nü Türk mil­le­ti­nin son bin yılda kar­şı­laş­tı­ğı Haçlı Se­fer­le­ri, Fet­ret Devri ve Mond­ros Mü­ta­re­ke­si’nden son­ra­ki dör­dün­cü en büyük teh­dit ol­du­ğu­nu tes­pit edi­yor ve bunun yeni bir Ka­vim­ler Göçü ol­du­ğu uya­rı­sı­nı ya­pı­yor. Ve yazar ma­ka­le­sin­de şu önem­li tes­pi­ti­ni bizle bay­la­şı­yor.
Ön­ce­ki hafta sonu 3 gün sü­rey­le yak­la­şık 1 mil­yon Su­ri­ye­li­nin ya­şa­dı­ğı İstan­bul’day­dım. Ör­ne­ğin, İstik­lal cad­de­si-Tak­sim-Har­bi­ye hat­tın­da so­kak­lar ve mey­dan­lar adeta Su­ri­ye­li­le­rin is­ti­la­sın­da. Sokak çal­gı­cı­la­rı, sey­yar sa­tı­cı­la­rı Su­ri­ye­li. Har­bi­ye’ye giden cad­de­de ka­fe­ler Su­ri­ye­li­ler­le dolup ta­şı­yor nar­gi­le­ler tüt­tü­rü­lü­yor.
Ta­be­la­lar ça­lı­nan mü­zik­ler Arap­ça, TV’de maç ya­yın­la­rı Arap­ça. Kuytu apart­man gi­riş­le­rin­de Arap­ça ya­zı­lar­la afiş­ler­le muh­te­me­len yasal ol­ma­yan bazı iş­le­rin rek­la­mı ya­pı­lı­yor. Kont­rol Su­ri­ye­li­ler­de
Ya­zı­yı fazla uzat­ma­dan Ahmet Takan’ın ma­ka­le­si­ni oku­ma­nız di­le­ğiy­le ya­zı­ma son ve­ri­yo­rum.
Çok sa­bır­lı ve de çok hoş­gö­rü­lü mil­le­tiz… Bunun da bir sı­nı­rı var el­bet­te!..
Türk mil­le­ti­nin dünya üze­rin­de kıyas gö­tür­me­yecek bu engin sabrı ve hoş­gö­rü­sü kur­du­ğu tüm dev­let ya­pı­la­rı­nın da ana özel­lik­le­rin­den bir ol­muş­tur tarih bo­yun­ca. Hatta ba­şı­mı­za ne gel­miş­se de bu yüz­den gel­miş­tir!.. Çok uzak­la­ra git­me­ye gerek yok. Yakın ta­ri­he bak­mak yeter de artar…
Su­ri­ye­li mül­te­ci­ler me­se­le­si;
ADSIZ’da top­lum hu­zu­ru­mu­zu ka­çı­ran sı­kın­tı­la­rı ve ile­ri­de daha da bü­yü­ye­bi­lecek so­run­la­rı de­fa­lar­ca dile ge­tir­dik. İkti­da­rın yan­lış po­li­ti­ka­la­rı­nı eleş­tir­dik. Arap­laş­ma­yı ve Arap­laş­tır­ma­yı matah bir iş sanan ik­ti­dar, söy­le­nen­le­ri du­yu­yor mu?.. Tür­ki­ye’yi içine sok­tuk­la­rı st­ra­te­jik çu­kur­dan bir nebze kur­tar­mak için adım atma ih­ti­mal­le­ri var mı?..
Onca prob­lem­le­ri­mi­zin yanı sıra Su­ri­ye­li mül­te­ci­ler ko­nu­sun­da da çok sı­kın­tı­lı gün­ler ge­çi­ri­yor dev­let ko­ri­dor­la­rı. R. Er­do­ğan’a çözüm öne­ri­le­ri­ni de içe­ren “gizli” iba­re­li ra­por­lar su­nul­du­ğun­da ha­ber­da­rım.
Er­do­ğan, bun­la­rın ço­ğu­nu okudu ama bu­gü­ne kadar öne­ri­len­ler­den hiç­bi­ri­ni gün­de­mi­ne ge­tir­me­di. Er­do­ğan’a su­nu­lan en son ra­po­run içe­ri­ği “artık bıçak ke­mi­ğe da­yan­dı” ma­hi­ye­tin­dey­di. Dev­let ko­ri­dor­la­rın­dan ulaş­tı­ğım o ra­po­run ay­rın­tı­la­rı ol­duk­ça çar­pı­cıy­dı. Kayıt dışı kal­mak şar­tıy­la oku­du­ğum bö­lüm­ler “beka”nın nasıl teh­dit al­tın­da ol­du­ğu­nu açık seçik gös­te­ri­yor­du. De­ğer­li YENİÇAĞ okur­la­rı­na ancak şu şe­kil­de bir özet ya­pa­bi­li­rim;
“Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­lar­dan, Su­ri­ye, Af­ga­nis­tan, Pa­kis­tan, İran, Libya, ABD, adam dev­şi­ri­yor Hepsi El-Ka­ide terör ör­gü­tü ben­ze­ri bir ya­pı­nın al­tın­da ve en üst­le­rin­de yine İngi­liz or­ga­ni­zas­yo­nu çı­kı­yor. İngil­te­re, bu yüz­den şu ana kadar hiç­bir ko­nu­da Tür­ki­ye üze­ri­ne tar­tış­ma­ya gir­mi­yor. Tür­ki­ye’nin Su­ri­ye’deki hak­la­rı ve ben­ze­ri ko­nu­lar­da se­si­ni çı­kar­mı­yor, su­su­yor. İngi­liz­ler, ta­ma­mıy­la Tür­ki­ye’yi is­tih­ba­rat ağıy­la ku­şa­tı­yor…”
O ko­ri­dor­lar­da, ko­nuş­tu­ğum gü­ve­ni­lir kay­nak­lar, “Cum­hur­baş­ka­nı da son dö­nem­de bu ra­por­la­rı de­tay­lı bir şe­kil­de in­ce­le­di ve Su­ri­ye­li­ler ko­nu­sun­da söy­lem­le­ri­ni de­ğiş­tir­di” diyor. Başka neler ko­nu­şu­lu­yor dev­let ko­ri­dor­la­rın­da?..
” Su­ri­ye sı­nı­rın­da ko­nuş­la­nan as­ke­ri bir­lik­ler­de izin­ler iptal edil­di. Men­biç’e yö­ne­lik bir ha­re­ka­tın ola­sı­lı­ğı gün­dem­de. Bu ne­den­le gö­rüş­me­ler uza­dık­ça uzu­yor ama so­ru­nun ne­re­de bi­ti­ri­le­ce­ği ko­nu­sun­da net bir görüş bir­li­ği yok. Men­biç’e ope­ras­yon ya­pı­la­rak Tür­ki­ye’deki Su­ri­ye­li­le­rin oraya gö­tü­rül­me­si plan­la­nı­yor. Zira, güney il­le­ri­nin de­mog­ra­fik ya­pı­sın­da­ki de­ği­şik­lik­ten dev­let yet­ki­li­le­ri son de­re­ce ra­hat­sız, ko­nu­nun bir an önce çö­zül­me­si is­te­ni­yor. Ya­pı­la­cak şey, Su­ri­ye­li mül­te­ci­le­ri kendi top­rak­la­rı­na bı­rak­mak. ABD bir ta­raf­tan da zaten Esad ile gö­rü­şü­yor. Ora­da­ki PKK-PYD’ye bir özerk­lik ko­nu­sun­da ant­laş­ma nok­ta­sı­na ge­lin­di. Ancak bu yapı Esad’a bağlı ola­cak. Bu­ra­dan gi­decek Su­ri­ye­li­le­re de ne ola­ca­ğı­na Esad karar ve­recek. Bun­dan son­ra­sı Su­ri­ye hü­kü­me­ti­nin işine kaldı. Ne ya­par­sa onlar ya­pa­cak. ABD’ye rağ­men de ola­bi­lir, an­la­şa­rak da ola­bi­lir. Daha karar ve­ril­miş değil gibi du­ru­yor.”
ABD ile S-400 krizi çö­zül­me­den, Tür­ki­ye, Su­ri­ye’de ne adım ata­bi­lir?.. ABD Baş­ka­nı Trump’ın ne ka­rar­lar ala­ca­ğı belli ol­ma­dan R. Er­do­ğan bir hamle ya­pa­bi­lir mi?.. Her şey Arap sa­çı­na dön­müş du­rum­da. Gel de çık işin için­den!..
Tür­ki­ye’deki Su­ri­ye­li­le­ri bir millî me­se­le ha­li­ne ge­tir­me­miz şart oldu!.. Ta­ri­hin akı­şı­na ba­ka­rak şu so­ru­la­rı tek­rar tek­rar sor­ma­mız lazım;
“İngi­te­re’nin neden hiç sesi çık­mı­yor?”…

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On