Cilt Ra­hat­sız­lı­ğı İçin Defne Sa­bu­nu

15 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
77 defa okundu.
Cilt Ra­hat­sız­lı­ğı İçin Defne Sa­bu­nu

Sabun, çok eski za­man­lar­dan bu yana hem cilt hem de genel te­miz­lik için kul­la­nı­lan bir mad­de­dir. Do­ğa­nı şi­fa­lı bit­ki­le­ri de sabun ya­pı­mın­da sıkça kul­la­nı­lır. Bu sa­bun­lar­dan biri de defne sa­bu­nu ola­rak kar­şı­mı­za çıkar.
Defne sa­bu­nu en de­ğer­li doğal sa­bun­lar ara­sın­da yer alır. Defne bit­ki­si­nin mu­ci­ze­vi fay­da­la­rın­dan elde edi­len sabun cilt için de şifa kay­na­ğı­dır. Defne sa­bu­nu genel ola­rak yüz te­miz­li­ğin­de kul­la­nıl­sa da kimi ki­şi­ler saç ba­kı­mın­da da defne sa­bu­nu ter­cih eder diyen Kır­şe­hir Ahi çar­şı­sı es­naf­la­rın­dan Doden Sabun iş­let­me­ci­si sa­hi­bi Mü­cel­la Ay konu hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ay ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı kay­det­ti;
Defne yap­ra­ğı içe­rin­de yer alan bi­le­şen ile hem ye­mek­ler de hem de çay­la­rın ya­pı­mın­da kul­la­nı­lır. Bunun yanı sıra yap­ra­ğın­dan elde edi­len yağ­lar ile sabun da elde edi­lir.
An­ti­bak­te­ri­yel özel­li­ği ile mik­rop öl­dü­rü­cü bir güce sahip olan defne sa­bu­nu hem cilt hem de saç ba­kı­mı için altın de­ğe­rin­de bir öneme sa­hip­tir
Defne Sa­bu­nu Fay­da­la­rı
Defne sa­bu­nun sa­yı­sız fay­da­sı bu­lun­mak­ta­dır. Cilt dostu bir doğal ürün olan defne sa­bu­nu ya­rar­la­rı şun­lar­dır:
Defne sa­bu­nu­nun doğal bir pe­eling özel­li­ği bu­lu­nur.
Bu yüz­den yüz böl­ge­sin­de kul­la­nıl­dı­ğın­da hem er­kek­le­rin hem de ka­dın­la­rın kor­ku­lu rü­ya­sı olan akne ve si­vil­ce­le­re iyi gelir. Yeni akne ve si­vil­ce­le­rin çık­ma­sı­nı en­gel­ler­ken var olan­la­rın da iyi­leş­me sü­re­ci­ni hız­lan­dı­rır.
Be­bek­le­rin pişik ve tah­riş ol­ma­sı ol­duk­ça ra­hat­sız edi­ci­dir.
Bu du­rum­da kim­ya­sa
l madde kul­lan­mak is­te­me­yen ki­şi­ler defne sa­bu­nu­nu ter­cih ede­bi­lir.
Man­ta­ra iyi ge­li­ri.
Olu­şu­mu­nu en­gel­ler­ken var olan man­tar has­ta­lı­ğı­nın da iyi­leş­me sü­re­ci­ne yar­dım­cı olur.
Der üze­rin­de mey­da­na gelen ya­ra­la­rı daha hızlı iyi­leş­ti­rir.
An­ti­bak­te­ri­yel özel­li­ği il en­fek­si­yon oluş­ma­sı­nı en­gel­ler.
Saç de­ri­si­ne iyi gelir. Saç ya­pı­sı­nı güç­len­di­rir, ke­pe­ği or­ta­dan kal­dı­rır.
Er­kek­ler ta­ra­fın­dan tıraş sı­ra­sın­da köpük ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.
Cil­din ne­mi­ni ka­zan­ma­sı­na yar­dım­cı olur.
Defne Sa­bu­nu Saça Nasıl Uy­gu­la­nır?
Saç ba­kı­mı için fay­da­lı bir ürün olan defne sa­bu­nu­nu uy­gu­la­mak da ol­duk­ça ba­sit­tir.
Dul sı­ra­sın­da ıs­lat­tı­ğı­nız sa­çı­nı­za defne sa­bu­nu­nu di­rekt ola­rak uy­gu­la­ya­bi­lir­si­niz. Sa­çı­nı­zın her ye­ri­ne defne sa­bu­nu ile masaj yap­tık­tan sonra sa­çı­nı­zı du­ru­la­ya­bi­lir­si­niz. 2 ila 3 yı­ka­ma­da sa­çı­nız­da sert­lik mey­da­na ge­le­bi­lir.
Sa­çı­nız sa­bu­na alış­tık­ça yu­mu­şak­lı­ğı­nı da geri ka­za­na­cak­tır.
Defne Sa­bu­nu Za­rar­la­rı
Defne sa­bu­nu kul­la­nı­mın­da dik­kat edil­me­si ge­re­ken en önem­li nokta doğal bir sabun ol­ma­sı­dır.
Bu yüz­den sa­bu­nu te­da­rik ede­ce­ği­niz fir­ma­nın gü­ve­ni­lir ol­du­ğun­dan emin ol­ma­lı­sı­nız.
Doğal ol­ma­yan sa­bun­lar­da kos­tik oranı yük­sek ol­du­ğu için hem sa­çı­nı­za hem de cil­di­ni­ze kul­lan­dı­ğı­nız defne sa­bu­nun bir fay­da­sı ol­ma­ya­cak­tır.
Doğal ol­ma­yan defne sa­bun­la­rı aynı za­man­da cil­di­ni­zin daha da ku­ru­ma­sı­na yol aça­cak­tır. Doğal ola­rak üre­ti­len defne sa­bun­la­rı­nın ise hem cilt için hem de saç ba­kı­mı için her­han­gi bir yan et­ki­si bu­lun­ma­mak­ta­dır.
Defne Sa­bu­nu Cilde İyi Gelir Mi?
Doğal ve katkı mad­de­si ol­ma­dan üre­ti­len defne sa­bun­la­rı cilt dos­tu­dur. Bu ürü­nün cilt üze­rin­de­ki olum­lu et­ki­le­ri say­mak­la bit­mez.
Defne sa­bu­nu dü­zen­li kul­la­nıl­dı­ğın­da cilt hüc­re­le­ri­ni ye­ni­ler.
Cilt le­ke­le­ri­ni azal­tır, cilt to­nu­nu eşit­ler.
Si­vil­ce­le­rin ku­ru­ma­sı­na yar­dım­cı olur, ak­ne­le­ri azal­tır.
Yeni si­vil­ce ve akne olu­şu­mu­nu önler.
Man­tar, il­ti­hap, ve ya­ra­la­rın iyi­leş­me­si­ne iyi gelir. An­ti­bak­te­ri­yel özel­li­ği ile en­fek­si­yon oluş­ma­sı­nın önüne geçer.
Vücut çat­lak­la­rı­nın gö­rü­nü­mü­nü azal­tır.
Vü­cut­ta mey­da­na gelen mo­rar­ma­la­rın iyi­leş­me sü­re­si­ni hız­lan­dı­rır. (Haber Nur­ten
Cey­lan)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN