Çev­rim İçi Arap­ça Hiz­met İçi Kursu Dü­zen­le­necek

18 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
96 defa okundu.
Çev­rim İçi Arap­ça Hiz­met İçi Kursu Dü­zen­le­necek
Müftülük Camii, ibadete açılacak

Kır­şe­hir İL Müf­tü­lü­ğü 2022 yılı Çev­rim İçi Arap­ça Hiz­met İçi Kursu’na iliş­kin resmi in­ter­net say­fa­sı ara­cı­lı­ğıy­la bil­gi­ler ak­tar­dı.
Kır­şe­hir Müf­tü­lü­ğü’nden ya­pı­lan du­yu­ru­da şu de­tay­lar ak­ta­rıl­dı: “Di­ya­net Aka­de­mi­si Baş­kan­lı­ğı’ndan ya­pı­lan du­yu­ru­ya göre, per­so­ne­le yö­ne­lik “Arap­ça Hiz­met İçi Eği­tim Kursu” açı­la­cak. “Baş­kan­lı­ğı­mız­ca yü­rü­tü­len din hiz­met­le­ri­nin ka­li­te­si­ni yük­selt­mek, per­so­ne­li­mi­zin mes­le­ki bilgi ve ye­ter­lik­le­ri­ni ar­tır­mak, Arap­ça ile il­gi­li bilgi, be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­ti­re­rek Kur’an-ı Kerim ile Ha­dis-i Şe­rif­le­rin anlam dün­ya­sın­dan ve dini kay­nak­lar­dan temel dü­zey­de ya­rar­la­na­bil­me­le­ri­ne katkı sağ­la­mak ama­cıy­la altı ay sü­re­li Çev­rim İçi Arap­ça Hiz­met İçi Eği­tim Kurs­la­rı­nın, aşa­ğı­da be­lir­ti­len kri­ter­ler doğ­rul­tu­sun­da Aka­de­mi Mer­kez­le­ri ko­or­di­ne­sin­de 26 Eylül 2022 – 17 Mart 2023 ta­rih­le­ri ara­sın­da çev­rim içi ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­me­si plan­lan­mak­ta­dır. Kursa Alı­na­cak Per­so­nel­de Ara­nan Şart­lar: Vaiz, Kur’an kursu öğ­re­ti­ci­si, imam hatip ve mü­ez­zin kay­yım un­van­la­rın­da kad­ro­lu/söz­leş­me­li ola­rak fi­ilen ça­lı­şı­yor olmak, Aday­lı­ğı kal­dı­rıl­mış veya 26 Eylül 2022 ta­ri­hi­ne kadar kal­dı­rı­la­cak olmak, son mü­ra­ca­at ta­ri­hi iti­ba­riy­le 4/B Söz­leş­me­li­le­re yö­ne­lik Mes­le­ğe Ha­zır­lık Eği­ti­mi­ni almış olmak. Dört yıl­lık dini yük­se­köğ­re­nim me­zu­nu olmak, 01 Ocak 1983 ve son­ra­ki ta­rih­ler­de doğ­muş olmak, Kurs sü­re­sin­ce yurt­dı­şı, as­ker­lik (Be­del­li as­ker­lik dahil) vb. se­bep­ler­le kursa ara verme du­ru­mun­da ol­ma­mak, Uzun sü­re­li hiz­met içi eği­tim kur­si­ye­ri ol­ma­mak, İhti­sas me­zu­nu ol­ma­mak, Daha ön­ce­den dü­zen­le­nen Arap­ça Hiz­met İçi Eği­tim Kur­su­na ka­tıl­ma­mış olmak.
Baş­vu­ru İşlem­le­ri: Aday­lar, baş­vu­ru­la­rı­nı DİBBYS/Sınav İşlem­le­ri/ Çev­rim İçi Arap­ça Hiz­met İçi Eği­tim Kursu https://​dibbys.​di­ya­net.​gov.​tr/​IKYS/​Sinav/​ ad­re­sin­den kendi kul­la­nı­cı adı ve şif­re­le­ri ile gi­re­rek 22 Ağus­tos 2022 saat 10:00’da baş­la­yıp 31 Ağus­tos 2022 saat 23.55’e kadar ya­pa­cak­lar­dır. Sınav şart­la­rı­na iliş­kin bilgi ve bel­ge­le­rin kont­ro­lün­de DİBBYS (İKYS) ve­ri­le­ri dik­ka­te alı­na­ca­ğın­dan aday­la­rın, baş­vu­ru yap­ma­dan önce İKYS ve­ri­le­ri­ni kont­rol ede­rek eksik bilgi ve bel­ge­le­ri­ni İKYS’ye iş­let­me­le­ri/ta­nım­lat­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Bu du­yu­ru­da be­lir­le­nen esas­la­ra uygun ol­ma­yan ve posta yolu ile ya­pı­lan mü­ra­ca­at­lar ile 31 Ağus­tos 2022 ta­ri­hi saat 23.55’den sonra ya­pı­lan baş­vu­ru­lar kabul edil­me­ye­cek­tir.
Sınav baş­vu­ru­la­rın­da ada­yın be­ya­nı esas alı­na­cak­tır.
Kurs prog­ra­mı, baş­lan­gıç se­vi­ye­si­nin üze­rin­de bir hazır bu­lu­nuş­luk dü­ze­yi ge­rek­tir­mek­te­dir. Kursa baş­vu­ra­cak aday­lar bu hu­su­su göz önün­de bu­lun­du­ra­cak­lar­dır.
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN