CEMİYET BAŞKANI SAİT YANIK’TAN AÇIKLAMA

7 Ekim 2015
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
481 defa okundu.

saİt-bey-700x935(1)

Yanık Gazete, Radyo ve televizyonlarda çalışan basın mensubu arkadaşların sigortalı çalışıyorlarsa eğer sarı basın kartı almaya hak kazanmışlardır, Çalışanların cemiyetimize müracaat ederek girişlerini başlatabileceklerini açıkladı

 

            Kırşehir Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık iletişim fakültesi, lisan ve lisans üstü çalışanlar 6 ay, gazete sahipleri 1 yıl, iletişim fakültesi öğrencileri ön lisans mezunları 9 ay diğer 4 yıllık lisans ve lisans üstü çalışanlar 9 ayda sarı basın kartı, lise mezunları 18 ayda almayı hak etmektedirler.

(1) İlk defa basın kartı talebinde bulunanların bekleme süresi, basın kartı başvurusunu elektronik ortamda usulüne uygun olarak tamamladıkları tarihten itibaren başlar.

(2) Gazeteciler için bekleme süresi; meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programından mezun olanlar için altı, diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için dokuz, diğer ön lisans mezunları için on iki ve lise mezunları için on sekiz aydır.

(3) Basın-yayın kuruluşu sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile yönetim kurulu başkanları için bekleme süresi on iki aydır.

(4) Başvuru sahipleri, bekleme süresinin bitimine bir ay kala basın kartı başvurusunu yenilemek zorundadırlar.

(5) Basın kartı almak için başvuran kişilerin durumu, bekleme süresinin bitimini takip eden ilk Komisyon toplantısında değerlendirilir.

(6) Askerlikte geçen süre bekleme süresinden sayılmaz.

(7) Göreve bağlı basın kartının;

a)  Bu Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddelerinin birinci fıkralarının (a) bentlerinde, 14 üncü ve 15 inci maddelerinde, bu Yönetmeliğe ekli V ve VII sayılı listelerin (A) sıralarında sayılanlara,

b) Engellilik durumunun usulüne uygun olarak belgelendirilmesi koşuluyla, basın-yayın kuruluşlarının engelli kontenjanlarında çalışan gazetecilerden birine,

c) 5953 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak en az beş yıl çalıştığını belgelendirenlere,

verilmesi halinde bekleme süresi aranmaz.

(8) Yabancı uyruklu basın mensubu sıfatıyla basın kartı taşımış olan gazetecilerden Türk vatandaşlığına geçenlerin yabancı uyruklu olarak basın kartı taşıdıkları süreler bekleme süresinden sayılır.

(9) Başvuru sahiplerine bekleme süreleri ile ilgili yazılı bildirimde bulunulmaz. Ancak, bekleme sürelerinin elektronik ortamda sorgulanması için gerekli teknik imkan sağlanır.

(10) Bekleme süresi devam ederken meslekten ayrılan gazetecilerin bekleme süresi durur. Duran bekleme süresi, bunların mesleğe geri dönmeleri halinde, yeniden basın kartı başvurusunda bulundukları tarihten itibaren işlemeye devam eder.

(11) Sahip, tüzel kişi temsilcisi veya yönetim kurulu başkanı unvanıyla bekleme süresi devam edenlerin meslekten ayrılmaları halinde bekleme süresi kesilir. Bunların yeniden basın kartı başvurularında bekleme süresi yeniden başlar.

(12) Bekleme süresi aranmayan hallerde, Genel Müdürlüğün takdiri ile basın kartı düzenlenebilir.

(13) Bu Yönetmeliğin 11 nci maddesinin bekleme süreleri ile ilgili hükümleri saklıdır.

İlk inceleme ve bilgi isteme

(1) Genel Müdürlük, basın kartı için başvuruda bulunanlar hakkında, Komisyona katılan basın yayın meslek kuruluşlarından, valiliklerden, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden, il müdürlüklerinden, vergi dairelerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, Basın İlan Kurumundan veya gerekli gördüğü diğer kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilir.

(2) Toplanan bilgi ve belgelerden, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde aranan şartları taşımadığı Genel Müdürlükçe tespit edilenlerin talepleri reddedilir. Engel durumun ortadan kalkması halinde, yeniden başvuru yapılabilir.

(3) Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucu, usulüne uygun başvuruda bulunmuş ve basın kartı almasına engel bir durumu olmadığı tespit edilmiş kişilere ait bilgi, belge, beyanname ve eklerini içeren dosya Komisyona intikal ettirilir.

Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar

(1) Basın kartı talep edenlerim başvuruda bulunabilmeleri için;

a) 18 yaşını bitirmiş olması,

b) En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,

c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları ile bu suçların özel kanunlardaki karşılıkları ve 5187 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan veya bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,

d) 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması,

e) Gazetecilik faaliyeti dışında ticari, sınai veya zirai faaliyette bulunmaması,

şarttır.

(2) Basın kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, enformasyon görevlilerinde ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca basın kartı talep edenlerde bu maddenin birinci fıkrasının  (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu Ajansı aracılığıyla basın kartı talep edenlerde (d) bendinde belirtilen şart aranmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca basın kartı talep edenlerde, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki şart aranmaz.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN