BEYNİ GENÇ TUTACAK VE GELİŞTİRECEK BEŞ STRATEJİ

31 Ekim 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1061 defa okundu.
BEYNİ GENÇ TUTACAK VE GELİŞTİRECEK BEŞ STRATEJİ

BEYNİ GENÇ TUTACAK VE GELİŞTİRECEK BEŞ STRATEJİ

Mer­ha­ba­lar Sev­gi­li Ar­ka­daş­lar.. Siz de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mız için NLP Uz­man­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kı­lınç, beyni genç tu­ta­cak ve onu ge­liş­ti­recek 5 st­ra­te­ji­yi an­lat­tı.

“İNSAN fonk­si­yo­nu dü­şün­ce­ler, duy­gu­lar ve dav­ra­nış­lar­dan olu­şur” diyen Si­ya­si koç, yazar ve NLP Uz­man­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kı­lınç, bey­nin bir ‘’aptal ku­tu­su’’ ol­du­ğu­nu ifade etti. Bey­nin ger­çek­le sah­te­yi bir­bi­rin­den ayırt ede­me­di­ği­ni be­lir­ten Kı­lınç, beyni genç tut­ma­nın ve onu ge­liş­tir­me­nin st­ra­te­ji­le­ri hak­kın­da de­tay­lı bilgi verdi. ‘’ Bey­ni­ni­zin iler­le­yen yaş­lar­da daha dinç ol­ma­sı­nı is­ti­yor­sa­nız beyin eg­zer­siz­le­ri yap­ma­lı­sı­nız’’ diyen Mus­ta­fa Kı­lınç, beyni diri tu­ta­cak 5 st­ra­te­ji­yi şöyle sı­ra­la­dı: ‘’ iliş­ki ka­li­te­ni­zi yük­sel­tin, kar­şı­nız­da­ki­ni dik­kat­li din­le­yin, ze­ka­nı­zı kes­kin­leş­tir­mek için ey­le­me geçin, ya­ra­tı­cı dü­şü­nün, or­ta­mı­nı­zı ye­ni­den dü­zen­le­yin ve duy­gu­la­rı­nı­zı yö­ne­tin. ‘’İşte Mus­ta­fa Kı­lınç’ ın öner­di­ği st­ra­te­ji­ler:
“İLİŞKİ KALİTENİZİ YÜK­SELTİN”

İle­ti­şi­mi­ni­zim ka­li­te­si, ya­şa­mı­nı­zın ka­li­te­si­ni be­lir­ler. Part­ne­ri­niz­le olan cin­sel iliş­ki­ni­zi ge­liş­ti­rin. Çünkü iyi seks daha uzun ve sağ­lık­lı yaşam de­mek­tir. Seks bey­ni­ni­zin duygu üret­me­den so­rum­lu par­ça­sı­nın daha aktif ko­nu­ma gel­me­si­ni sağ­lar. Em­pa­ti kur­ma­ya ça­lı­şın. İle­ti­şim­de en zor dav­ra­nış ka­lı­nı etkin din­len­me­dir. Dik­ka­ti­ni­zi kar­şı­nız­da­ki ki­şi­ye verin. Böy­le­ce bey­ni­ni­zin dik­kat ve odak­lan­ma kor­tek­si­ni güç­len­di­rir­si­niz.
Bir ar­ka­da­şı­nız­dan ya da eşi­niz­den bir anı­sı­nı veya onun için önem­li olan bir ko­nu­yu size an­lat­ma­sı­nı is­te­yin. Ko­nuş­ma es­na­sın­da ar­ka­da­şı­nı­zın sö­zü­nü hiç kes­me­yin ve yorum yap­ma­yın. Kar­şı­nız­da­ki ki­şi­nin gö­zü­ne bakın ve odak­la­nın. Etkin din­len­me­nin zev­ki­ni his­se­din.
Zi­hin­sel ‘’aero­bik’’ yap­mak ha­fı­za­yı ge­liş­ti­rir. Beyni genç tut­mak için her gün aynı şey­le­ri yap­mak­tan vaz­ge­çin. Tek aya­küs­tün­de durup göz­le­ri­ni­zi ka­pa­tın. Den­ge­ni­zi kay­bet­me­den du­ra­ca­ğı­nız her an sizin için daha genç bir beyne sahip ol­ma­nı­zı sağ­lar. Fark­lı yak­la­şım­lar de­ne­yin. Enst­rü­man çal­ma­yı de­ne­yin, dans edin, hayal kurun.
“YA­RA­TI­CI DÜ­ŞÜ­NÜN”
Po­zi­tif dü­şü­nün. Bey­ni­ni­zi etkin kul­lan­ma­yı öğ­re­nin. Ya­şam­da ne is­te­di­ği­ni­ze odak­la­nın. İste­me­dik­le­ri­ni­zi ser­best bı­ra­kın. Hedef be­lir­le­yin. He­def­le­ri­ni­zi mut­la­ka yazın ve çev­re­niz­de­ki­ler ile ko­nu­şun. Olum­suz­luk­la­rı duy­ma­yın. Ya­ra­tı­cı dü­şü­nün, ey­le­me geçin. Yaşam yan­kı­dan iba­ret­tir. Her zaman seçim yapma hakkı size ait­tir. Bu hak­kı­nı­zı iyi kul­la­nın.
Ge­le­cek­te­ki ya­şa­mı­mız için için­de bu­lun­dur­du­ğu­muz or­ta­mı şe­kil­len­dir­me­yi ve ye­ni­den dü­zen­le­me­yi öğ­re­nin. Evi­ni­zi veya iş­ye­ri­ni­zi di­zayn eder­ken kul­la­nı­mı ve es­te­ti­ği, renk uyu­mu­nu dik­ka­te alın. Bey­ni­ni­zin uyu­ma­ya, be­de­ni­ni­zin din­len­me­ye ih­ti­ya­cı var­dır. Uy­ku­nu­zu ar­tı­ra­cak her türlü dü­zen­le­me­yi sağ­la­yın ki bey­ni­niz ih­ti­ya­cı­nız olan me­la­to­nin hor­mo­nu­nu ra­hat­ça sal­gı­la­sın. Gü­ne­şe, kirli ha­va­ya, du­ma­na karşı maruz kal­ma­yı en aza in­di­rin. Tek­no­lo­ji araç­la­rı­nı­zı iyi yö­ne­tin. Aşırı bilgi yü­kün­den ka­çı­nın.
DUY­GU­LA­RI­NI­ZI YÖNETİN

St­re­si­ni­zi kont­rol al­tı­na alın. Duy­gu­nu­zu yö­ne­tin. Bek­len­ti­ni­zi olum­lu amaç­lar üze­ri­ne odak­la­yın ki duygu du­ru­mu­nu­zu daha kolay yö­ne­te­bi­lir­si­niz. Ken­di­ni­ze is­te­me­di­ği­niz şey­ler kar­şı­sın­da ‘’Hayır’’ deme yet­ki­si­ni verin. Ye­te­ri kadar ‘’hayır di­ye­me­mek daha fazla so­rum­lu­luk, en­di­şe kız­gın­lık, içer­le­me ve de­ğer­siz­lik duy­gu­la­rı­nı­zı ar­tı­rır. Ken­di­ni­zi şarj edin. Bey­ni­ni­zin bo­şal­ma­sı­na izin verin. Ra­hat­la­ma­yı öğ­re­nin. Ken­di­niz­le çok ra­hat­lık­la yüz­le­şin. Bunun en kolay yolu; bir ayna kar­şı­sın­da kendi göz­le­ri­ni­zin içine bak­mak­tır. Bey­ni­niz ka­pa­lı düğ­me­si ol­ma­yan bir ma­ki­ne gi­bi­dir.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN