Başkan Zengin’den Önemli Bilgilendirme

30 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
494 defa okundu.
Başkan Zengin’den Önemli Bilgilendirme

Kır­şe­hir Ser­best Mu­ha­se­be­ci­ler ve Mali Mü­şa­vir­ler Odası Baş­ka­nı Hay­dar Zen­gin, SGK, 6183 Sa­yı­lı Kanun’un 48/A Mad­de­si­ne Göre Ya­pı­lan Tecil ve Tak­sit­len­dir­me­de De­ği­şik­lik ya­pıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.
Kır­şe­hir SMMMO Baş­ka­nı Zen­gin; ” Özel ni­te­lik­te­ki in­şa­at iş­yer­le­ri ile ihale ko­nu­su iş­yer­le­ri hariç olmak üzere, ka­pan­ma, terk veya tas­fi­ye ol­ma­dı­ğı hâlde, iş­ye­rin­de en fazla iki yıl süre ile si­gor­ta­lı ça­lış­tı­rıl­ma­yan iş­ye­ri iş­ve­ren­le­ri 6183 sa­yı­lı Ka­nu­nun 48/A mad­de­si­ne göre tecil ve tak­sit­len­dir­me­de uyum­lu prim borç­lu­su sa­yı­la­cak­tır. Tecil ve tak­sit­len­dir­me yetki tu­tar­la­rı; SGK Mer­kez Mü­dür­le­ri/2.500.000 TL’ ye kadar SGK İl Mü­dür­le­ri/2.500.001-4.000.000 TL arası, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si olan SGK İl Mü­dür­le­ri/2.500.001-5.000.000Tl arası, İcra Daire Baş­ka­nı/4.000.001-6.000.000 TL arası, Si­gor­ta Prim­le­ri Genel Mü­dü­rü/6.000.001-8.000.000 TL arası, Kurum Baş­ka­nı/8.000.001-10.000.000 TL arası, Yö­ne­tim Ku­ru­lu/10.000.000TL arası, şek­lin­de be­lir­len­miş­tir” bil­gi­le­ri­ni ak­tar­dı.
Kır­şe­hir Ser­best Mu­ha­se­be­ci­ler ve Mali Mü­şa­vir­ler Odası Baş­ka­nı Hay­dar Zen­gin yap­tı­ğı bil­gi­len­dir­me­de şu ifa­de­le­re yer verdi: ” İlgili mev­zu­at bö­lü­mün­de be­lir­ti­len dü­zen­le­me ile 31.05.2018 ta­rih­li 30437 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’ de ya­yım­la­nan Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Ala­cak­la­rı­nın 6183 Sa­yı­lı Amme Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usulü Hak­kın­da Ka­nu­nun 48/A Mad­de­si­ne Göre Tecil Ve Tak­sit­len­di­ril­me­si­ne İliş­kin Yö­net­me­lik­te de­ği­şik­lik ya­pıl­mış­tır.İlgili Yö­net­me­li­ğin 4 üncü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da uyum­lu prim borç­lu­su­nun ta­nı­mı ya­pıl­mış­tır. Buna göre , ti­ca­ri, zirai veya mes­le­ki fa­ali­ye­ti ne­de­niy­le yıl­lık gelir veya ku­rum­lar ver­gi­si mü­kel­le­fi olan­lar­dan baş­vu­ru ta­ri­hi iti­ba­rıy­la en az 3 yıl­dır prim ödeme yü­küm­lü­sü olup­baş­vu­ru ta­ri­hin­den ge­ri­ye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hiz­met bel­ge­le­ri­ni veya muh­ta­sar ve prim hiz­met be­yan­na­me­le­ri­ni sü­re­sin­de ver­miş (Ka­nu­ni sü­re­sin­de ve­ri­len bel­ge­le­re iliş­kin ola­rak ka­nu­ni sü­re­sin­den sonra dü­zelt­me ama­cıy­la ve­ri­len bel­ge­ler bu şar­tın ih­la­li sa­yıl­maz.) ancak borç öde­me­de hüs­nü­ni­yet sa­hi­bi ol­ma­la­rı­na rağ­men son 1 yıl içe­ri­sin­de borç­la­rı­nı öde­ye­me­miş olan borç­lu­lar, uyum­lu prim borç­lu­su ola­rak kabul edil­mek­te­dir. De­ği­şik­lik­ten önce özel ni­te­lik­te­ki in­şa­at iş­yer­le­ri ile ihale ko­nu­su iş­yer­le­ri hariç olmak üzere, ka­pan­ma, terk veya tas­fi­ye ol­ma­dı­ğı hâlde, iş­ye­rin­de en az iki yıl süre ile si­gor­ta­lı ça­lış­tı­rıl­ma­dı­ğı iş­ve­ren­ler ta­ra­fın­dan bil­di­ri­len veya Ku­rum­ca tes­pit edi­len iş­yer­le­ri uyum­lu prim borç­lu­su kav­ra­mı­nın ih­la­li sa­yıl­maz­ken ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le en az iba­re­si en fazla şek­lin­de de­ğiş­ti­ri­le­rek ,en fazla 2 yıl sü­rey­le si­gor­ta­lı ça­lış­tı­rıl­ma­yan iş­yer­le­ri uyum­lu prim borç­lu­su kav­ra­mın ih­la­li sa­yıl­ma­ya­cak­tır.
Bu sü­re­ler, baş­vu­ru ta­ri­hin­den ge­ri­ye doğru 3 yıl­lık sü­re­ye dâ­hil­dir.”
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN