Basın Konseyi 33 Yaşında

10 Şubat 2020
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
60 defa okundu.
Basın Konseyi 33 Yaşında

PINAR TÜ­RENÇ: BA­SI­NIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN
SON 10 YILI KAY­BETTİK, YENİ 10 YILI KAY­BET­ME­YELİM
BA­SI­NA VERİLEN CE­ZA­LA­RIN SON BUL­MA­SI­NI İSTİYORUZ
İSTAN­BUL- Basın Kon­se­yi ku­ru­lu­şu­nun 33’üncü yıl dö­nü­mü, İstan­bul Cad­de­bos­tan’daki Büyük Kulüp’te ger­çek­leş­ti­ri­len ge­ce­de kut­lan­dı. Basın Kon­se­yi Baş­ka­nı Pınar Tü­renç’in ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen, Basın Kon­se­yi Yük­sek Kurul ile Basın Kon­se­yi Da­ya­nış­ma ve Ge­liş­tir­me Vakfı üye­le­ri­nin hazır bu­lun­du­ğu ge­ce­ye, Ge­nel­kur­may eski Baş­ka­nı İlker Baş­buğ, Şişli Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­am­mer Kes­kin, Basın Kon­se­yi Onur­sal Baş­ka­nı Oktay Ekşi,,ga­ze­te­ci­ler ce­mi­yet­le­ri ve der­nek­le­ri­nin baş­kan­la­rı ile basın, si­ya­set, hukuk ve üni­ver­si­te­ler­den ta­nın­mış çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.
Son yıl­lar­da ül­ke­de ifade ve basın öz­gür­lü­ğü açı­sın­dan ya­şa­nan so­run­lar, med­ya­nın için­de bu­lun­du­ğu si­ya­sal baskı ve eko­no­mik sı­kın­tı­la­rın dile ge­ti­ril­di­ği ge­ce­de ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar­da, Basın Kon­se­yi’nin fa­ali­yet­le­ri­nin bugün her za­man­kin­den daha bir önem ka­zan­dı­ğı vur­gu­lan­dı.
TÜ­RENÇ: SON 10 YILI KAY­BETTİK, YENİ 10 YILI KAY­BET­ME­YELİM
Basın Kon­se­yi Baş­ka­nı Pınar Tü­renç, ”de­mok­ra­si­nin ol­maz­sa ol­ma­zı olan ifade ve basın öz­gür­lü­ğü açı­sın­dan son 10 yılın çok kötü geç­ti­ği­ni, med­ya­nın yeni 10 yılı kay­bet­me­me­si için öz­gür­lük mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­re­cek­le­ri­ni, bu yola baş koy­duk­la­rı­nı” söy­le­di.
RTÜK ce­za­la­rı ve Basın İlan Ku­ru­mu’nun ilan dur­dur­ma ka­rar­la­rı­nın, eleş­ti­rel yayın yapan te­le­viz­yon ve ga­ze­te­le­ri sus­tur­ma­ya dönük ol­du­ğu­nu kay­de­den Pınar Tü­renç, bu an­la­yı­şın hiç­bir de­mok­ra­tik ül­ke­de kabul edi­le­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Tü­renç, “Ba­sı­na ve­ri­len ce­za­la­rın son bul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Tür­ki­ye’nin nor­mal­leş­me­si­ni is­ti­yo­ruz.​Yeni baş­la­yan 10 yılın iyi de­ğer­len­di­ril­me­si, med­ya­nın özgür olup ol­ma­ma­sı­na bağlı. Basın öz­gür­lü­ğü, basın etik de­ğer­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bil­me­si ve özgür basın için hay­kı­rı­yo­ruz: Ba­sı­nın üze­rin­den eli­ni­zi çekin” dedi.
Bu gün med­ya­nın üze­rin­de kara bu­lut­lar do­laş­tı­ğı­nı, ile­ti­şim fa­kül­te­le­rin­den mezun olan genç­le­rin med­ya­da iş bu­la­ma­dı­ğı­nı, iş bu­lan­la­rın ger­çek ga­ze­te­ci­lik ya­pa­ma­ya kalk­tık­la­rın­da iş­le­ri­ni kay­bet­tik­le­ri­ni kay­de­den Pınar Tü­renç, bin­ler­ce ga­ze­te­ci­nin işsiz kal­dı­ğı­nı an­lat­tı.
Pınar Tü­renç, Basın Kon­se­yi Yük­sek Ku­ru­lu’nun etik ih­lal­le­riy­le il­gi­li şi­ka­yet­le­ri ku­yum­cu ti­tiz­li­ğiy­le in­ce­le­yip ka­ra­ra bağ­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti, sa­de­ce son 7 yılda ele alı­nan ve so­nuç­lan­dı­rı­lan dosya sa­yı­sı­nın 747 ol­du­ğu­nu söy­le­di. Basın Kon­se­yi’nin yurt içi fa­ali­yet­le­ri­nin yanı sıra ulus­lar arası alan­da da Türk ba­sı­nı­nı tem­sil et­ti­ği­ni an­la­tan Pınar Tü­renç, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
“Basın Kon­se­yi 33 yıl­dır var­dır, bun­dan sonra da var ola­cak­tır. İfade ve basın öz­gür­lü­ğü­nün ya­şa­ma ge­çi­ril­di­ği, med­ya­da etik de­ğer­le­rin dik­ka­te alın­dı­ğı yeni 10 yılın baş­lan­gı­cın­da, bu ka­ran­lık gün­le­rin ge­ri­de kal­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.”
CİNDO­RUK: TELEVİZYON­LAR İÇİN ETİK DENETİM
Basın Kon­se­yi Yük­sek Kurul üyesi ve TBMM eski Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Cin­do­ruk, Basın Kon­se­yi’nin ya­zı­lı basın için önem­li ol­du­ğu­nu, ver­di­ği ka­rar­la­rı mah­ke­me­le­rin de dik­ka­te al­dı­ğı­nı söy­le­di, ancak te­le­viz­yon ve rad­yo­lar için de ben­zer etik de­ne­ti­min ya­şa­ma ge­çi­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.
Ya­zı­lı ba­sın­da yer­le­şen etik de­ne­ti­min, te­le­viz­yon­lar­da ol­ma­dı­ğı için bir si­ya­si par­ti­nin ya­yın­la­rın­dan mağ­dur ol­du­ğu te­le­viz­yon ka­na­lı­na boy­kot uy­gu­la­dı­ğı­nı an­la­tan Cin­do­ruk, üye­le­ri si­ya­si parti kon­ten­ja­nın­dan se­çi­len RTÜK’ün etik de­ğer­le­re göre ha­re­ket et­me­di­ği­ni söy­le­di. Cin­do­ruk, “Basın Kon­se­yi’nin ya­zı­lı ba­sın­da yer­leş­tir­di­ği etik ku­ral­lar gibi, dün­ya­da­ki uy­gu­la­ma­la­rı in­ce­le­yip, te­le­viz­yon ve rad­yo­lar­da etik ku­ral­la­rı be­lir­le­me­si bir ih­ti­yaç” dedi.
MU­AM­MER KESKİN: ARA­NIZ­DA OL­MAK­TAN MUT­LU­YUM
Basın Kon­se­yi yaş günü kut­la­ma ge­ce­si­nin onur ko­nuk­la­rın­dan Şişli Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­am­mer Kes­kin de ko­nuş­ma­sın­da, ku­rum­la­rın içi­nin bo­şal­tıl­dı­ğı­nı ve ül­ke­nin zor sü­reç­ten geç­ti­ği­ni söy­le­di.
So­run­la­rın da­ya­nış­ma ve ortak pay­da­da bu­luş­ma ile aşı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Kes­kin, “Basın Kon­se­yi’nin 33’üncü ya­şı­nı kut­lu­yo­rum, ara­nız­da ol­mak­tan mut­lu­yum” dedi.
KÜ­ÇÜK­ŞAHİN: ANIT PRO­JESİNE KO­LAY­LIK
Ge­ce­ye ka­tı­lan İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Medya İliş­ki­le­ri Ko­or­di­na­tö­rü ve Ya­zı­lı Ya­yın­lar So­rum­lu­su ga­ze­te­ci Şükrü Kü­çük­şa­hin, Baş­kan Ekrem İma­moğ­lu’nun, Basın Kon­se­yi’ne ba­şa­rı di­le­di­ği­ni söy­le­di ve ‘özgür medya or­ta­mı­nın ge­liş­me­si için elin­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğı’ me­sa­jı­nı ilet­ti. Kü­çük­şa­hin, Basın Kon­se­yi’nin ‘Basın Şe­hit­le­ri ve basın öz­gür­lü­ğü Anıtı’ pro­je­si­ni ger­çek­leş­tir­me­si için ko­lay­lık gös­te­ri­le­ce­ği­ni de söy­le­di.
İçin­den gel­di­ği med­ya­da temel sı­kın­tı­nın, etik ku­ral­la­ra uyul­ma­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Şükrü Kü­çük­şa­hin, “Te­le­viz­yon ek­ra­nın­dan ‘Benim şid­de­tim 7 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­re­min şid­de­tin­den fazla olur’ di­yen­ler var. Sayın Cin­do­ruk’un te­le­viz­yon­lar için etik kural öne­ri­si­ne önem­li” dedi.
TÖ­RÜ­NER: DENETİM YAPABİLEN TEK KU­RU­LUŞ
Basın Kon­se­yi Yük­sek Ku­ru­lu üyesi Yaman Tö­rü­ner, dün­ya­da de­mok­ra­si­le­rin sı­kın­tı­da ol­du­ğu­nu, Fran­sa gibi ül­ke­ler­de bile ifade öz­gür­lü­ğü ih­lal­le­ri­nin art­tı­ğı­na dik­ka­ti çekti.
Sivil top­lam ör­güt­le­ri­nin alan­la­rın­da çoğu zaman ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­ğı­nı, ancak Basın Kon­se­yi’nin gö­re­vi­ni ba­şa­rıy­la yap­tı­ğı­nı kay­de­den Tö­rü­ner, “Basın Kon­se­yi kendi men­sup­la­rı­na özgür or­tam­da etik de­ne­tim ya­pa­bil­me­yi ba­şa­ran tek ku­ru­luş. Bu top­lu­luk için­de bu­lun­mak­tan onur du­yu­yo­rum” dedi.
DOĞAN ŞEN­TÜRK; MES­LEK­TA­ŞIN MES­LEK­TA­ŞA LİNCİ
Basın Kon­se­yi Yük­sek Kurul üyesi ve Fox Tv Haber Genel Yayın Yö­net­me­ni Doğan Şen­türk de Basın Kon­se­yi’nin son 10 yıl­dır de­va­sa so­run­lar­la bo­ğuş­tu­ğu­na tanık ol­du­ğu­nu an­lat­tı. Bu dö­nem­de hü­kü­met ve parti ga­ze­te­ci­le­ri­nin çık­tı­ğı­nı söy­le­yen Doğan Şen­türk, “Mes­lek­ta­şın mes­lek­ta­şa linç dö­ne­mi­ni ya­şı­yo­ruz” dedi.
Fox TV ana haber su­nu­cu­su­nun eleş­ti­rel haber verdi diye lince uğ­ra­ma­sı­nı örnek veren Şen­türk, “Bizim ekran yü­zü­müz için bir te­le­viz­yo­nun sabah prog­ra­mın­da, ‘Tür­ki­ye’nin en et­ki­li ajanı’ ifa­de­si kul­la­nıl­dı. Bu mes­lek­ta­şın mes­lek­ta­şa lin­çi­dir” diye ko­nuş­tu.
Doğan Şen­türk, RTÜK’ün yu­ka­rı­lar­dan gelen ta­li­mat­la ceza ver­di­ği­ni sa­vu­na­rak, “RTÜK Baş­ka­nı yu­ka­rı ile aşağı ara­sın­da sı­kış­tı. Yu­ka­rı­dan ve­ri­len ta­li­mat­la­rı ye­ri­ne ge­tir­mek du­ru­mun­da ka­lı­yor” dedi.
Med­ya­nın bu­gün­kü ku­şa­tıl­mış­lık­tan çı­ka­bil­me­si için Basın Kon­se­yi’nin mü­ca­de­le­si­ni önem­se­di­ği­ni be­lir­ten Şen­türk, “Basın Kon­se­yi son kale. Bu ka­le­yi ko­ru­ya­lım” diye ko­nuş­tu.
İSMAİL SAY­MAZ: HABER AT­LA­MAK SUÇTU, ŞİMDİ AT­LAT­MAK SUÇ
Basın Kon­se­yi üyesi ga­ze­te­ci İsmail Say­maz da med­ya­nın bugün ya­şa­dı­ğı so­ru­nu ör­nek­ler­le an­lat­tı. Med­ya­nın okun­ma­yan ve iz­len­me­yen du­ru­ma hızla sü­rük­len­mek­te ol­du­ğu­nu be­lir­ten İsmail Say­maz, “Türk ba­sı­nı ta­ri­hin­de ol­ma­dı­ğı kadar dip yaptı. Biz 90’lı yıl­lar­da­ki olay­la­rı ga­ze­te ar­şiv­le­rin­den oku­yup öğ­re­ne­bi­li­yo­ruz. Ama 2019 yı­lın­da ne ya­şan­dı­ğı­nı yarın ga­ze­te ar­şiv­le­ri­ne ba­kan­lar öğ­re­ne­me­yecek, çünkü ya­zıl­mı­yor. Es­ki­den haber at­la­mak suçtu, şimdi haber at­lat­mak suç. Allah’tan sos­yal medya var, bari onun ar­şi­vi olsa” dedi.
YIL­MAZ KA­RA­CA: ANA­DO­LU’DA GA­ZE­TE­LER KA­PA­NI­YOR
Basın Kon­se­yi Yük­sek Ku­ru­lu üyesi ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca da yerel ba­sı­nın eko­no­mik ve si­ya­sal baskı al­tın­da ol­du­ğu­nu, çok sa­yı­da ga­ze­te ve te­le­viz­yo­nun ka­pan­dı­ğı­nı söy­le­di.
“Ana­do­lu’da ifade ve basın öz­gür­lü­ğü yok” diyen Ka­ra­ca, Ana­do­lu ba­sı­nı­nı ele ge­çir­mek için hü­kü­met des­te­ğiy­le bir der­ne­ğin ku­rul­du­ğu­nu an­lat­tı. Yıl­maz Ka­ra­ca prog­ram­la­rın­da Ana­do­lu’da ya­yım­la­nan ga­ze­te­le­re yer veren Fox TV’ye te­şek­kür etti.
AYA­ROĞ­LU: DA­YA­NIŞ­MA ÖZ­GÜR­LÜK GETİRDİ

Basın Kon­se­yi Yük­sek Ku­ru­lu üyesi ve Çağ­daş Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Zon­gul­dak Şube Baş­ka­nı Ali Aya­roğ­lu, FETÖ’cü avu­ka­tın hakim ya­pıl­dı­ğı ha­be­ri ne­de­niy­le ce­za­evi­ne giren Zon­gul­dak­lı ga­ze­te­ci Cev­det Akgün’ün de­ne­tim­li ser­best­lik­ten ya­rar­lan­dı­rı­lıp tah­li­ye edil­me­sin­de Basın Kon­se­yi’nin önem­li rol oy­na­dı­ğı­nı be­lir­te­rek te­şek­kür etti.
Aya­roğ­lu, “Hak­sız yere mah­kum edi­len bir mes­lek­ta­şı­mız, ola­yın ka­mu­oyu­na du­yu­rul­ma­sı sa­ye­sin­de öz­gür­lü­ğü­ne ka­vuş­tu. Da­ya­nış­ma öz­gür­lük ge­tir­di” dedi.
Yük­sek Kurul üye­le­rin­den Atil­la Gökçe, Kenan Akın,Mu­ham­med Şahin.​Doğan Sat­mış ve Tunca Ben­gin başta olmak üzere söz alan diğer üye­ler, Basın Kon­se­yi’nin fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin gö­rüş­le­ri­ni açık­la­dı. Ge­ce­de Orhan Bir­git, İbra­him Arı­kan ve Doğan Heper olmak üzere, vefat eden üye­ler say­gıy­la anıl­dı.
Basın Kon­se­yi 33’üncü ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü ge­ce­si­ne Baş­kent Üni­ver­si­te­si ku­ru­cu­su Prof. Dr. Meh­met Ha­be­ral, Es­ki­şe­hir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Prof. Dr. Yıl­maz Bü­yü­ker­şen, CHP Es­ki­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Utku Ça­kı­rö­zer, İzmir Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Mis­ket Dik­men’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu çok sa­yı­da kişi kut­la­ma telg­ra­fı ve me­sa­jı gön­der­di.
Gece ko­nuk­lar­la bir­lik­te pasta ke­si­miy­le sona erdi.
Haber Mer­ke­zi

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On