“Aynı Bay­rak Al­tın­da Nice Bay­ram­la­ra!”

10 Ağustos 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
96 defa okundu.
“Aynı Bay­rak Al­tın­da Nice Bay­ram­la­ra!”

“Aynı Bay­rak Al­tın­da Nice Bay­ram­la­ra!

Kır­şe­hir Va­li­si İbra­him Akın, Kur­ban Bay­ra­mı mü­na­se­be­tiy­le ya­zı­lı bir mesaj ya­yın­la­dı.
Vali Akın me­sa­jın­da “Her türlü gü­zel­li­ğin yoğun ola­rak ya­şan­dı­ğı bir Kur­ban Bay­ra­mı’na daha mil­let­çe ulaş­ma­nın he­ye­ca­nı ve mut­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de­yiz.
Top­lum­sal bir­lik­te­li­ği­miz için büyük bir öneme sahip olan bay­ram­lar, sevgi, saygı, yar­dım­laş­ma ve hoş­gö­rü duy­gu­la­rı­nın en üst se­vi­ye­de ya­şan­dı­ğı, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin pe­kiş­ti­ril­di­ği, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri ve bü­yük­le­rin her za­man­kin­den daha çok ha­tır­lan­dı­ğı özel gün­ler­dir.
Ha­ya­tın yoğun akışı içe­ri­sin­de eş dost zi­ya­re­ti­ne fır­sat bu­la­ma­yan in­san­la­rı bir araya ge­ti­ren ve mu­hab­bet­le ku­cak­laş­ma­sı­nı sağ­la­yan bay­ram­lar, gün­lük ha­ya­tın st­re­sin­den bu­na­lan ru­hu­muz için adeta bir din­len­me ve­si­le­si­dir. Öyle ki ya­şa­dı­ğı­mız coğ­raf­ya­da mey­da­na gelen sa­vaş­lar, tanık ol­du­ğu­muz kötü olay­lar, gün­lük ha­ya­tın ge­tir­di­ği stres ve kay­gı­lar, biz­le­ri zi­ya­de­siy­le hu­zur­suz et­mek­te, in­san­la­rın bir­bi­rin­den uzak­laş­ma­sı­na neden ol­mak­ta­dır. Oysa bay­ram­lar, biz­le­re dini ve in­sa­ni so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zı ha­tır­la­ta­rak mer­ha­met duy­gu­la­rı­mı­zı ha­re­ke­te ge­çir­mek­te­dir.
Yüce di­ni­mi­ze bağ­lı­lı­ğı­mı­zın bir sim­ge­si ola­rak kut­la­dı­ğı­mız Kur­ban Bay­ra­mı’nda kur­ban et­le­ri­ni ih­ti­yaç sa­hip­le­riy­le bu­luş­tur­ma­lı, en ya­kı­nı­mız­dan baş­la­mak üzere kim­se­siz, yaşlı, fakir ve yar­dı­ma muh­taç va­tan­daş­la­rı­mı­zı zi­ya­ret ede­rek gö­nül­le­ri­ni al­ma­lı, ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­me­li­yiz. Yine va­ta­nı­mı­zı sa­vu­nur­ken can­la­rı­nı feda eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zin acılı aile­le­ri­ne ve kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­ze her zaman yan­la­rın­da ol­du­ğu­mu­zu his­set­tir­me­li, on­la­rı bay­ram­da da yal­nız bı­rak­ma­ma­lı­yız.
Bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi her za­man­kin­den daha güçlü kıl­mak, huzur ve güven or­ta­mı içe­ri­sin­de ya­şa­mak ancak top­lum­da sevgi ve hoş­gö­rü or­ta­mı­nı hâkim kıl­mak­la müm­kün­dür. Bay­ram gün­le­ri­nin ge­tir­di­ği ma­ne­vi at­mos­fe­rin bir­kaç günle sı­nır­lı kal­ma­ma­sı, yılın diğer gün­le­ri­ne de si­ra­yet ede­rek iyi­lik ve gü­zel­lik­le­rin ço­ğal­ma­sı biz­le­rin elin­de­dir. Bu yüz­den hem mil­let hem de Müs­lü­man âlemi ola­rak bu za­man­la­rın kıy­me­ti­ni çok iyi bil­me­li ve bay­ra­mı ma­ne­vi an­lam­da ve­rim­li ge­çir­mek için gay­ret gös­ter­me­li­yiz.
Ge­le­nek ve gö­re­nek­le­ri­mi­zin ku­şak­tan ku­şa­ğa ak­ta­rıl­ma­sı­na ve­si­le olan bay­ram­la­rı­mı­zın huzur ve coşku içe­ri­sin­de geç­me­si bizim en büyük ar­zu­muz­dur. Bu amaç­la, Va­li­li­ği­miz ta­ra­fın­dan ge­rek­li tüm ön­lem­ler alın­mış­tır. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın da bay­ram sü­re­sin­ce özel­lik­le tra­fik­te dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı ve ku­ral­la­ra uy­ma­la­rı­nı bek­li­yo­ruz.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, başta Kır­şe­hir­li hem­şe­ri­le­ri­miz olmak üzere mil­le­ti­mi­zin ve tüm İslam âle­mi­nin Kur­ban Bay­ra­mı’nı en içten di­lek­le­rim­le kut­lu­yor, bay­ra­mın tüm in­san­lık için huzur, mut­lu­luk ve barış ge­tir­me­si­ni di­li­yo­rum” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On