Aykut Baş’ın İlk Ki­ta­bı “Der­viş Sıd­dık” Çıktı

4 Haziran 2020
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
13173 defa okundu.
Aykut Baş’ın İlk Ki­ta­bı “Der­viş Sıd­dık” Çıktı

Aykut Baş’ın İlk Ki­ta­bı
“Der­viş Sıd­dık” Çıktı

Ga­ze­te­miz Köşe Ya­za­rı, Evran Haber Ajan­sı Genel Yayın Yö­net­me­ni, ga­ze­te­ci ve yazar Kır­şe­hir­li Aykut Baş “Der­viş Sıd­dık” isim­li ilk ki­ta­bı­nı okur­la­rıy­la bu­luş­tur­du. Ci­ni­us ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan Der­viş Sıd­dık ki­ta­bı tüm seç­kin ki­tap­çı­lar­da sa­tı­şa su­nul­du.

AYKUT BAŞ’IN YENİ KİTABI İLGİ GÖ­RÜ­YOR

Roman Öykü tü­rün­de ka­le­me alı­nan Der­viş Sıd­dık eseri bir so­luk­ta oku­ya­bi­le­ce­ği­niz kısa ama akıcı ve ilgi çeken hi­ka­ye­si ile okur­la­rı­nı bek­li­yor. Köy köy gezip son gel­di­ği köydü Mah­mut Efen­di ile ta­nı­şa­rak ha­ya­tı­nı küçük bir köyde ge­çir­me­ye ça­lı­şan Der­viş Sıd­dık’ın hi­ka­ye­si­nin an­la­tıl­dı­ğı ki­tap­ta, Mah­mut Efen­di ve köy­lü­le­rin deli ola­rak gör­dü­ğü ama içe­ri­sin­de bir cev­her ba­rın­dı­ran Ab­dur­rah­man’ın öy­kü­sü­nün an­la­tıl­dı­ğı kitap okur­la­rı­nın il­gi­si­ni bek­li­yor.
Aykut Baş’ın ilk ki­ta­bı olan Der­viş Sıd­dık’ın eti­ket fi­ya­tı 13 TL ola­rak be­lir­len­miş. Ancak yayın evi ki­ta­bın yeni çık­ma­sı ne­de­niy­le okur­la­rın ki­ta­ba olan ula­şı­mı­nı art­tır­mak ama­cıy­la kam­pan­ya baş­lat­tı. Bu sa­ye­de ki­ta­bı daha uygun bir fi­ya­ta ala­bi­lir­si­niz. Der­viş Sıd­dık ki­ta­bı­nı şu anda kitap yurdu, Pan­do­ra kitap evi ve Ci­ni­us shop üze­rin­den satın ala­bi­lir­si­niz. Ki­ta­bın bir hafta içe­ri­sin­de diğer kitap ev­le­rin­de de sa­tı­şa çı­ka­ca­ğı­nı ha­tır­la­ta­lım.
Evran Haber Ajan­sı Genel Yayın Yö­net­me­ni, ga­ze­te­ci ve yazar Kır­şe­hir­li Aykut Baş ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı özel açık­la­ma­da şun­la­rı kay­det­ti; ” Dost­la­rım­dan ve okur­la­rım­dan gelen geri dö­nüş­ler, teb­rik me­saj­la­rı beni zi­ya­de­siy­le mutlu etti. İlk ki­ta­bım olan “Der­viş Sıd­dık” adlı ro­ma­nım yakın za­man­da pi­ya­sa­ya çıktı. Uma­rım oku­yan tüm okur­la­rım ki­ta­bı be­ğe­nir. ”

AYKUT BAŞ KİMDİR?

ykut Baş 10 Ocak 1996 yı­lın­da İstan­bul’da doğdu. 2012 yı­lın­da ev­ran­ha­be­ra­jan­si.​com’u ku­ra­rak ga­ze­te­ci­lik ha­ya­tı­na atıl­dı. Haber si­te­le­rin­de ve yerel ga­ze­te­ler­de ya­yım­la­nan on­lar­ca köşe ya­zı­sı bu­lun­mak­ta­dır. Aykut Baş ay­rı­ca Er­ci­yes Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si Ga­ze­te­ci­lik bö­lü­mü me­zu­nu­dur. İlk kitap ça­lış­ma­sı olan “Der­viş Sıd­dık’ı” 01 Ha­zi­ran 2020’de oku­yu­cu­la­rı ile bu­luş­tur­du.
40 Arena Ga­ze­te­si Ekibi ola­rak Ga­ze­te­miz Köşe Ya­za­rı Evran Haber Ajan­sı Genel Yayın Yö­net­me­ni Aykut Baş’a ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­riz.

(HABER: DİDEM CEY­LAN)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On