Al­pas­lan’dan An­lam­lı Mesaj

30 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
500 defa okundu.
Al­pas­lan’dan An­lam­lı Mesaj

Kır­şe­hir Milli Eği­tim Mü­dü­rü Metin Al­pas­lan 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı ne­de­niy­le ya­zı­lı bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı. Al­pas­lan, an­lam­lı me­sa­jın­da; ” Va­ta­nı, bay­ra­ğı ve is­tik­lâ­li için top­ye­kûn mü­ca­de­le ru­hu­nu or­ta­ya koyan Aziz Türk Mil­le­ti­nin des­tan­sı kah­ra­man­lı­ğı­nın za­fer­le so­nuç­lan­dı­ğı günün ni­şa­ne­si olan 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı’nın 100. yıl­dö­nü­mü­nü büyük bir se­vinç ve mut­lu­luk­la kut­lu­yor, başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere tüm şehit ve ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le yâd edi­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Kır­şe­hir Milli Eği­tim Mü­dü­rü Metin Al­pas­lan’ın me­sa­jın­da şu de­tay­lar ak­ta­rıl­dı: “Bugün 30 Ağus­tos 1922’de, Dum­lu­pı­nar’da Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün baş­ko­mu­tan­lı­ğın­da, Büyük Ta­ar­ruz ’un za­fer­le taç­la­nı­şı­nın 100’üncü yıl­dö­nü­mü­nü kut­lu­yo­ruz.
Bir kez daha bu büyük za­fe­rin yıl­dö­nü­mü­ne ka­vuş­ma­nın he­ye­ca­nı­nı ya­şı­yo­ruz. 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı, he­pi­mi­ze kutlu olsun. 19 Mayıs 1919’da, Sam­sun’da ya­kı­lan kur­tu­luş ateşi, 30 Ağus­tos Baş­ko­mu­tan­lık Mey­dan Mu­ha­re­be­si ile sön­mez bir me­şa­le­ye dö­nüş­müş­tür. Var­lı­ğı­mı­zın önem­li dönüm nok­ta­la­rın­dan biri olan 30 Ağus­tos’ta Türk mil­le­ti, şanlı or­du­suy­la is­tik­lâl ve is­tik­ba­li­nin yok edi­li­şi­ne geçit ver­me­miş, ka­zan­dı­ğı za­fe­ri ta­ri­hin say­fa­la­rı­na altın harf­ler­le yaz­dır­mış­tır. Bir mil­le­tin var­lı­ğı­nı sür­dü­re­bil­me­si, her fer­din­de ba­ğım­sız­lık inan­cı ve hür ya­şa­ma ka­rar­lı­lı­ğı­nın tek bir yü­rek­te top­lan­ma­sıy­la müm­kün ola­bil­mek­te­dir. Türk mil­le­ti ortak de­ğer­ler­le bü­tün­le­şe­rek or­ta­ya çıkan bir bay­ram­dır. Türk mil­le­ti­nin kül­le­rin­den do­ğu­şu­nun sim­ge­si olan 30 Ağus­tos Za­fe­ri, bir­lik ve be­ra­ber­lik ate­şiy­le ya­zıl­mış müm­taz bir des­tan­dır.
Şüp­he­siz dün ol­du­ğu gibi bugün de aziz mil­le­ti­mi­zin her bir ferdi; ül­ke­si­ni teh­dit al­tın­da gör­dü­ğün­de ola­ğa­nüs­tü bir va­tan­se­ver­lik ve kah­ra­man­lık his­siy­le ken­di­si­ne yö­ne­len tüm teh­dit­le­ri ber­ta­raf ede­cek­tir. Mil­le­ti­miz, vatan uğ­ru­na her ko­şul­da ca­nı­nı siper ede­ce­ği­ni daima gös­ter­miş­tir. Mil­le­ti­mi­zin her bir ferdi, büyük ve mü­ref­feh bir ül­ke­nin ev­lat­la­rı ol­du­ğu­nu tüm dün­ya­ya ba­ğım­sız­lık ru­huy­la kabul et­tir­miş­tir. Mil­let ola­rak en temel so­rum­lu­lu­ğu­muz, şüp­he­siz Cum­hu­ri­yet’imi­zin ba­ni­le­ri­nin biz­le­re mi­ras­la­rı olan sön­mez ba­ğım­sız­lık ve hür­ri­yet me­şa­le­si­ni, son­ra­ki ne­sil­le­re ulaş­tır­mak­tır. Biz­ler, büyük güven duy­gu­suy­la genç­le­ri­mi­zin, ço­cuk­la­rı­mı­zın ve ni­ha­ye­tin­de mil­le­ti­mi­zin, bu bi­linç­le do­na­tıl­mış ola­rak so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­cek­le­ri­ne inan­mak­ta­yız. Ül­ke­mi­zin iler­le­me­sin­de mu­asır me­de­ni­yet ide­ali­ni, hep bir­lik­te büyük bir inanç, azim ve ka­rar­lı­lık­la yük­sel­tecek ve ya­şa­ta­ca­ğız.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı’nızı teb­rik edi­yor, başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk olmak üzere tüm şehit ve ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met ve say­gıy­la anı­yo­rum.”
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN