AKPINAR İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ VE BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ AKARYAKIT ALIMI AKPINAR İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 Kasım 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
121 defa okundu.
AKPINAR İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ VE BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ AKARYAKIT ALIMI AKPINAR İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKPINAR İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ VE BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ AKARYAKIT ALIMI

AKPINAR İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akpınar İlçe Emniyet Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/600511
1-İdarenin
a) Adresi : YENİDOĞAN MAHALLESİ KIZILAY CADDESİ 4 AKPINAR/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3864123063 – 3864123062
c) Elektronik Posta Adresi : akpinar.emniyet@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İlçe Emniyet Amirliği ve Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği hizmetlerinde kullanılan Taşıtlar ve jeneratörler için Akaryakıt Fişleri karşılığında 13.000 Litre Motorin(Diğer) ve 5.700 Litre Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) Akaryakıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İlçe Emniyet ve Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ne ait araçların Akaryakıt Fişleri karşılığında Yüklenici Firmanın Akaryakıt İstasyonundan
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, yükleniciye yapılacak işe başlama talimatı ile İhale konusu akaryakıt, Yüklenici Ana Dağıtıcı firma ise Akpınar İlçesindeki bayilerinden, Yüklenici Ana Dağıtım Firmasının Bayisi ise Akpınar İlçesindeki bayisi olduğu Dağıtıcı Firmanın Bayi dağıtım istasyonlarının Akpınar ilçesindeki pompalarından, İdarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde 24 saat esasına göre peyderpey yakıt fişleri ile alınacaktır ve yüklenici tarafından teslim edilecektir. Ayrıca hizmet binalarımızda bulunan jeneratörlerin yakıta ihtiyaç duyulması durumunda yüklenici tarafından jeneratörün bulunduğu yerde dolumu yapılacaktır. İşe başlanılmasına müteakip akaryakıt alımı 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenidoğan Mah. Kızılay Cad. No:4 Akpınar/KIRŞEHİR Akpınar İlçe Emniyet Amirliği
b) Tarihi ve saati : 03.12.2019 – 14:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  2. a) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak EPDK’dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerli olan “Dağıtıcı Lisansı” belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini;
  3. b) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerli olan “Bayilik Lisansı” belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenidoğan Mah. Kızılay Cad. No:4 Akpınar/KIRŞEHİR Akpınar İlçe Emniyet Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: 304

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On