Ahilik Haftası Nedeniyle Fotoğraf
Yarışması Düzenlenecek

19 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
71 defa okundu.
Ahilik Haftası Nedeniyle Fotoğraf<br>Yarışması Düzenlenecek

Kır­şe­hir’de geri sa­yı­mı baş­la­yan Ahi­lik et­kin­lik­le­ri için ha­zır­lık­lar ara­lık­sız şe­kil­de devam eder­ken, Kır­şe­hir­li­ler prog­ram için he­ye­can­lı şe­kil­de bek­le­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di­ler. Ahi­lik fel­se­fe­si­nin Kır­şe­hir’den tüm dün­ya­ya ya­yıl­dı­ğı­nı ifade eden Kır­şe­hir­li­ler, Ahi­lik müh­rü­nün Kır­şe­hir’den ye­ni­den vu­ru­la­ca­ğı­nı ifade edi­yor­lar.
Öte yan­dan Kır­şe­hir ile bir­lik­te tüm il­ler­de Ahi­lik Haf­ta­sı için çe­şit­li et­kin­lik­ler dü­zen­le­necek. Bu yıl 12-18 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­na­cak olan 35. Ahi­lik Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de ikin­ci kez dü­zen­le­nen Ahi­lik Ya­rış­ma­sı’na baş­vu­ru­lar sü­rü­yor. Basın ve Fo­toğ­raf dal­la­rın­da iki ka­te­go­ri­de dü­zen­le­nen ya­rış­ma­da, bi­rin­ci­ler 5’er bin, ikin­ci­ler 3’er bin, üçün­cü­ler 2’şer bin lira ödül ka­za­na­cak. Ay­rı­ca jüri uygun gör­dü­ğü tak­dir­de Man­si­yon ve Jüri Özel Ödül­le­ri de ve­ri­lecek.
‘GENÇ NESİLLERE TA­NI­TI­YO­RUZ’
Kökü çok es­ki­le­re da­ya­nan Ahi Fel­se­fe­si’ni top­lu­ma, özel­lik­le genç ne­sil­le­re ta­nıt­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni kay­de­den İzmir Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (İESOB) Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Mutlu, “Ahi­lik İlke ve Öğ­re­ti­le­ri’ni va­tan­daş­la­rı­mı­za be­nim­set­mek ama­cıy­la bu ya­rış­ma­yı dü­zen­len­dik. Ahi­lik Haf­ta­sı Kut­la­ma Ko­mi­te­si ta­ra­fın­dan ter­tip­le­nen ya­rış­ma, Ahi­lik ve esnaf sa­nat­kar­lar hak­kın­da ha­ber­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı özen­dir­mek, top­lum­da Ahi­lik ko­nu­su­na olan du­yar­lı­lı­ğı ge­liş­tir­mek, Ahi­lik Fel­se­fe­si-Es­naf Sa­nat­kar­lar içe­rik­li gör­sel bir arşiv oluş­tur­mak ama­cı­nı gü­dü­yor” diye ko­nuş­tu.
VA­TAN­DAŞ­LAR DA KA­TI­LABİLECEK
Ya­rış­ma’nın haber ka­te­go­ri­si­ne, İzmir’de fa­ali­yet gös­te­ren ga­ze­te­le­rin, der­gi­le­rin, in­ter­net haber si­te­le­ri­nin te­le­viz­yon­la­rın ça­lı­şan­la­rı ka­tı­la­bi­li­yor. Özen­di­rip ödül­len­dir­mek adına, sarı basın kartı ol­ma­yan ga­ze­te­ci­ler de ya­rış­ma­ya gi­re­bi­li­yor. Ahi­lik Ya­rış­ma­sı’nın fo­toğ­raf ka­te­go­ri­si ise fo­toğ­raf sa­na­tı ile il­gi­le­nen tüm va­tan­daş­la­ra açık ola­cak. Ya­rış­ma­ya 01.09.2022 ta­ri­hi­ne kadar, İzmir ili ça­pın­da fa­ali­yet gös­te­ren ga­ze­te-der­gi-ha­ber si­te­si-te­le­viz­yon­lar­da ya­yın­la­nan Ahi-Es­naf ko­nu­lu ha­ber­ler ka­tı­la­bi­lir­ken, fo­toğ­raf ka­te­go­ri­sin­de ka­tı­la­cak eser­ler için her­han­gi bir yayın şartı bu­lun­mu­yor. Her ya­rış­ma­cı her ka­te­go­ri­ye en fazla 3’er eser­le baş­vu­ra­bi­li­yor. Ya­rış­ma­ya ka­tıl­mak is­te­yen­le­rin, il­gi­li ka­te­go­ri­ye ait baş­vu­ru formu ile bir­lik­te eser­le­ri­ni, 02.09.2022 Cuma ak­şa­mı mesai bi­ti­mi­ne kadar ba­si­n@​iesob.​org. tr ad­re­si­ne gön­der­me­le­ri ge­re­ki­yor. De­tay­lı bilgi almak is­te­yen­ler, iz­mi­ra­hi­lik. com si­te­si­ni zi­ya­ret ede­bi­lir.
JÜRİ ÜYE­LERİ
Ya­rış­ma jü­ri­si, İESOB yö­ne­tim ku­ru­lun­dan bir, İzmir Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı veya gö­rev­len­di­ri­len bir yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ile bir kı­dem­li üye, Eko­no­mi Mu­ha­bir­le­ri Der­ne­ği’nden bir, Ege Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si’nden bir, İzmir Fo­toğ­raf­çı­lar Odası’ndan bir ve Ahi­lik Haf­ta­sı İl Kut­la­ma Ko­mi­te­si Yü­rüt­me Ku­ru­lu’ndan 1 üye olmak üzere top­lam 7 üye­den olu­şa­cak.
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN