RESMİ İLAN

4 Aralık 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
124 defa okundu.
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 14

Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 180.732,00 – 361.481,00

Ortak Alım : Hayır

Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet

Alımı : Hayır – 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.

E-İhale : Hayır

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Kaman ve Çiçekdağı Meslek Yüksekokulları İçin Yemek Pişirme, Dağıtım ve Servis Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/634277

1-İdarenin

a) Adresi : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası 1.Kat 40200 Bağbaşı KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : 3862804380 – 3862804374

c) Elektronik Posta Adresi : sksdb@ahievran.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üniversitemiz Kaman ve Çiçekdağı Meslek Yüksekokulları İçin 2 Kalem Yemek Pişirme, Dağıtım ve Servis Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman ve Çiçekdağı Meslek Yüksekokulları Yemekhaneleri.

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bağbaşı Yerleşkesi Bağbaşı Mah. Merkez / Kırşehir

b) Tarihi ve saati : 24.12.2019 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğünce verilen Gıda Üretim İzni Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bağbaşı Yerleşkesi Bağbaşı Mah. Merkez / Kırşehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yüklenici yemekleri Kaman ve Çiçekdağı İçe merkezlerinde bulunan yemekhanelerde üretip Kaman ve Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Yemekhanelerine getirecektir. İlçe dışından yemek taşıma yapılmayacaktır. İlçe merkezinde yemekhanesi olmayan yüklenici İlçe merkezine yemekhane açacaktır.

Basın No: 337

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On